اشیقی

عاشقی (سال تولد و وفات نامعلوم) ،  هافیز، بسته‌کار و شای­ر عصرهای 16-17 فارس-تاجیک. زادگاهش ارزنه. صنعت موسیقی را سراوّل در زادگاهش آموخته است. ب­رای آموزش نظریة موسیقی به تبریز، اصفهان، همدان سفر کرده است.

اهنگ و ترانه‌های ایجادکردة عاشقی در زادگاهش و بیرون از آن شهرت داشت. مخصوصاً، به مقامهای «اصفهان»، «حجاز»، «راست نقش»، عمل، صوت، پیشروها ایجاد کرده است. دیوان غزلیات و قصاید نیز دارد. در خراسان مدفون است.

در بارمان

Инчунин кобед

‌محمّد شیبانی

‌محمّد شیبانی-شیبانیخان (1451-1510، نزد مرو) ، اساس‌گذار سلالة شیبانیان (از سال 1500). از اولاد شیبان، …