معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / اریف xیروی

اریف xیروی

عارف xیروی مو­لانا مخدوم (1388، هرات-1449، همان جا) ، شاعر فارس-تاجیک. از زندگی و تحصیل عارف xیروی معلوماتی دسترس نیست. او مرد خوش‌طبع بو­ده، با نام سلمان ثانی معروف بوده است. این نام را از آن جهت به او نسبت داده‌اند، که به مثل سلما­ن ساوجی مرد عابد و پارسا بوده، طبع و قدرت بلند شاعری و چشمان دردمند داشته است.

در آفریدن غزل و مثنوی مهارت بلند داشت. از عارف هرویی دیوان غزلیات باقی مانده است. به جز این با نام «گویی و چوگان» یا «حالنامه» (تألیفش 1438-39) مثنوی دارد، که به شکل مناظره نوشته شده است. مثنوی دارای 800 بیت بوده، در آن شاعر به واسطه‌های تصویر بدیعی و آبرزهای مبالغوی دقّت مخصوص داده است.

دبیات: میرزازاده x. ، تاریخ اد­بیات تاجیک، کتاب 2، دوشنبه، 1977.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …