معلومات آخرین
Home / مختلف / ارگن عالی هاکامیّت دولتی

ارگن عالی هاکامیّت دولتی

ارگن عالی هاکامیّت دولتی، ساویت عالی ا.ج.ش.س.، آرگن یگانة قانون‌برآر ا.ج.ش.س.. آرگن عاید به مسئله‌های مهمترین ساختمان دولتی، خواجگی و اجتماعی و مدنی قرارها قبول می‌کند، راههای اساسی سیاست بیرونی را مویین می‌نماید، نظارت عالی را از  بالای فعالیّت اپّرتی دولتی عملی می‌گرداند. آرگن کان­ستیتوسیة ا.ج.ش.س.-را قبول می‌کند، به آن تغییرات می‌درارد، ریسپوبلی­کم نو را به هیت ا.ج.ش.س. قبول می‌نماید، تشکیل ریسپوبلیکه‌های نو اوطانامی و ولایتهای اوطانامی را تس-دیق می‌کند.

پلنهای دولتی ترقّیات اقتصادی و سوسیالی ا.ج.ش.س.، بیوجیت دولتی ا.ج.ش.س. و حسابات را در بارة اجرای آنها تصدیق نموده، آرگنهای به ساویت عالی حسابات‌دهندة ا.ج.ش.س.-را تشکیل می‌کند. آرگن از طرف اهالی در اساس حقوق عمومی، برابر و بی‌واسطة انتخاباتی با آوازدهی پنهانی به مدّت 5 سال انتخاب کرده می‌شود. هر یک گرجدنین ا.ج.ش.س. می‌تواند دیپوتت آرگن انتخاب گردد.

ارگن، یعنی ساویت عالی ا.ج.ش.س.، از دو پلتة برابرحقوق-ساویت اتّفاق و ساویت ملّتها عبارت است. در ساویت اتّفاق منفعتهای عمومی تمام محنتکشان ا.ج.ش.س. افاده می‌­گردند. ساویت اتگیفاق در آکروگهای انتخابات شمارة اهالیشان برابر انتخاب کرده می‌شود. در ساویت ملّتها منفعتهای مخصوص خلقهای ا.ج.ش.س.، که با خصوصیتهای ملّی آنها علاقه‌مندند، تجسم می‌یابند. به سا­ویت ملّتها از هر یک ریسپوبلی­کة اتّفاقی 32، از هر یک ریسپوبلیکة اوطانام 11، از هر یک ولایت اوطانامی 5 و از در یک آکروگ اوطانام 1 دیپوتت انتخاب کرده می‌شود. سیسّیة پلته‌ها در یک وقت cap می‌شود و به آخر می‌رسد.

در صورت رویی دادن اختلاف بین پلته مسئلة حل‌طلب به کمیسیون سازش، که آن را پلته‌ها در اساس برابری تشکیل می‌کنند، سپرده می‌شود. بعد این مسئله را پلته‌ها بار دیگر دیده می‌برآیند. اگر پس از این هم سازش حاصل نگردد، مسع­له به محاکمة سیسّیة آینده یا به آوازدهی عمومی‌خلقی گذاشته می‌شود.

فعالیّت قانون‌برآری آرگن ا.ج.ش.س. در دو شکل عملی می‌گردد: بی‌واسطه با راه قبول قانونها و با راه اوکه‌زهای پریزیدیو­م ساویت عالی ا.ج.ش.س.. قانون در صورتی قبول‌شده حساب می‌یابد، که اکثریّت دیپوتتهای هر یک پل­ته به طرفداری آن آواز دهند. کانستیتوتسیه انتخاب پریزیدیوم ساویت عالی ا.ج.ش.س.، تشکیل حکومت ا.ج.ش.س.-ساویت وزیران ا.ج.ش.س.، تعیین نمودن پراکورار ژنرالی ا.ج.ش.س.-را به ذمّة آرگن می‌گوزا-رد. همة آرگنهای مذکور در نزد آرگن مسئولند و به آن حسابات می‌دهند.

سیسّیه‌های آرگن ا.ج.ش.س. سالی دو مراتبه دعوت کرده می‌شوند. سیس­سیه‌های غیرینوبتی را پریزیدیوم ساویت عالی ا.ج.ش.س. با تشبث خود، اینچنین با تکلیف ریسپوبلیکة اتّفاقی و یا کمش سه‌یک دیپوتتهای یکی از پلتخا دعوت می‌­کند. آرگن در سیسّیة یکم هر یک دعوت نو از جملة دیپوتتها، پریزیدیم و هر یک پلته رئیس و 4 نفر جا‌نشین او را انّتیخاب می‌کند. در اجرای وظیفه‌های آرگن ا.ج.ش.س. کمیسیون دائمی ساویت عالی ا.ج.ش.س. رل مهم می‌بازند. هر پلته 16 کمیسیون دائمی دارد. در ریسپوبلیکه‌های اتّفاقی و اوطانامی آرگن ساویتهای عالی می‌باشند.

دبیات: کانستیتوتسیة (قانون اساسی) اتّفاق ریسپوبلیکة ساویتی ساتسی­لیستی، دوشنبه، 4977: ساویتы-ولست ترو­دیشیخسیه، مسکو، 1966.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …