Home / مدنیت و صنعت / اقاریزای کاشانی

اقاریزای کاشانی

آقاریزای کاشانی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، نقّاش  وه مصوّر عصر 16. در پایان عمر به هندوستان رفته، چندی آن جا زندگی و کمال کسب کرده است. بیشتر با تصویرن نباتات و مرغان مشغول بوده است. تصویراتش طبیعی و متناسب.

ترز طرحافری، تصویر جزئیات پریدمیت، تناسب تاریکی و روشنی در نگارشات او نسبت به گذشتگان بهتر و مکمّلتر است. از نمونن آثارش مصوّره‌ای با تصویر درخت و پرّندگان به شاخه‌هایش نشسته و سه سگ زیر آن (یکی خواب، دیگری پهلو آن نشسته و سوّم در پس این دو ایستاده) تا روزهای ما رسیده است و در مجموع خصوصی فکری سلجوقی (کابل) محفوظ است.

در بارمان

Инчунин кобед

‌محمّد شیبانی

‌محمّد شیبانی-شیبانیخان (1451-1510، نزد مرو) ، اساس‌گذار سلالة شیبانیان (از سال 1500). از اولاد شیبان، …