معلومات آخرین
Home / علم / ناهییبندی اقتصادی

ناهییبندی اقتصادی

ناحیه‌بندی اقتصادی، جدا کردن ناحیه‌های اقتصادی مملکت است، که از روی تقسیمات تیرّیتاریوی و جمعیّتی محنت تشکیل یافته‌اند. در شرایط ساتسی­لیزم ناحیه‌بندی اقتصادی از جهت علمی اساسناک گردیده آلات ضروری بپلنگیری تیرّیتاریة خواجگی خلق، شرط مهمّ تکمیل دادن تشکیل تیرّیتاریوی قوّه‌های استحصال‌کننده و اداره‌کنی اقتصادیات به شمار می‌رود.

ناهییبندی اقتصادی اصول تأثیربخش خواجگی‌داری، عامل موخیمّ درست وابسته نمودن بنلنگیری تیرّیتاریوی با قاعده‌های اداره‌کنی ساحویی، طعمی کردن جایگیرکنانی عاقلانة قوّه‌های استحصالی، مخصوص‌گردانی و ترقّیات کامنلیکس خواجگی ناحیه‌های اقتصادی برای هرجانبه بلند برداشتن ثمرة استحصالات جمعیّتی می‌باشد. نیگ. نیز کامپلیکس منطقوی و استحصالی تاجیکستان جنوبی.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …