Home / علم / نیوراز

نیوراز

نیوراز (ای یون. neuron-عصب) ، بیماریهای عصب و روحی، که در نتیجة کار وزنین، شرایطهای دشوار زندگی، استراحت نامنتظم، خواب ناراحت، ویرانشوی فعالیّت سیستم عصب مرکزی رویی می‌­‌دهند. مفهوم نیوراز را سال 1776 دُختُر شاتلندی و. کلّین پیشنهاد نموده است. بیماریهای مزمن بعضی عضوهای درونی، سرایت، زهرآلودشوی (خصوصاً از تماکو و الکل) ، جراحت استخوان و مغز cap، به ریجیم روز رعایه نکردن، ویرانشوی فعالیّت غدودهای داخلپوساروی و غیره باعث اوج‌گیری نیوراز می‌گردند. نیوراز سه خیل می‌شود: نیورستینیه، استیریه و پسیخستی­نیه. در همة نمودهای نیوراز تغییرات روحی (ویرانشوی کیفیت، خواب، به خود باوری نداشتن، ناخوشی و غیره) ، دگرگون‌شوی فونکسیة عضوهای گوناگون (تیز زدن دل، تغییریابی فشار خون و غیره) مو­شاهیده می‌شود. مثلاً، در زنها هنگام فرارسی دور هیز حس تپش دل یا از کار ماندن آن پیدا می‌شوند؛ سر بعضی بیماران درد کرده بی‌مدار می‌شوند، بعد دست و پا خنک شده بیمار را لرزه می‌گیرد و بیمار کمی از هوش می‌رود؛ این هیسها خوفناک نباشند هم، ارگانیزم را سست و قابلیّت کاری را پست می‌کنند.

م و آ ل ا ج ا: به ریجیم محنت و استراحت رعایه کردن؛ استعمال داروهای تسکین‌دهنده، مقوّی، ویتامینها و غیره؛ فیزیوتراپی، بلنیاتیرپیه و پسیخاتیرپیه؛ تبا­بت سنتاری و کورارتی و غیره.

دبیات: پارتناو ا. ا. ، فیداتاو د. د. . نیورازы، ریکتیونыی پسیخازы ا پسیخاپتی، مسکو، 1957؛ سویداش ا. م. ، نیورازы ا اخ لیچینی، مسکو 1971.

در بارمان

Инчунин кобед

sektanstvo

باقیریه

باقیریی، یک فرقة امامی شیعه، که پیروانش امامت را از علی‌ ابن ابوطالب تا امام …