معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / نیسچنگالها

نیسچنگالها

نیسچنگالها (chelicerata) ، زیرتیپ هیوانهای بی‌مهره، از تیپ بغوم‌پایها. بدنشان از سرسینه (پراسامه) و 6 عضو علاوگی-چنگالها، پیدیپلپها،   4 جفت پایی و شکمچه (آپدستاسامه) عبارت است. باقیمانده‌های نیشچنگالهای مُردرفتة آبی از دورة کیمبریی و خشکی‌گرد از دورة دیوان معلومند. نیشچنگالها به دو صنف-تارتنکشکلها و نیزدومها جدا می‌شوند.

در بارمان

Инчунин кобед

lolaarusak

لاله‌اروسک

لاله‌اروسک (رpaver rhoeas) ، یک نوع گیاه یکساله. پایهش (درازی‌اش 5-40 سم) حمیده و مویکهای …