معلومات آخرین
Home / مختلف / نیکوهوال

نیکوهوال

نیکواحوال، درجة قانع نمودن طلبات مادّی، معنوی و اجتماعی آدمان، تأمین بودن اهالی از نعمتهای استعمالی. وضع نیکواحوالی را نشاندادهای مقداری و صفتی، که ساحه‌های مختلف آن را در بر می‌گیرند، مویین می‌کند. macلن، حجم عمومی نعمتهای مادّی استعمالشونده و خذمت به هر سر اخالی، حجم استعمالی محصولات خوراکواری و مالهای غیرییستیعمالی؛ درآمد ریلی اهالی؛ هجون مزد کار، فاندهای جمعیّتیی  استعمالی؛ دوامناکی وقت کاری و وقت خالی؛ شرایط منزلگاه؛ نشاندادهای ساحة معارف، مدنیت، نگاهداری تندرستی و غیره. نیکواحوالی به درجة انکشاف قوّه‌های استحصال‌کننده و کارکتر مناسبتهای استحصالی وابسته است.

مل قانونهای اقتصادی، پیش از همه عمل قانون اساسی اقتصادی و مقصد استحصالات جمعیّتیا ماهیّت نیکوهالی را مویین ماکوند. نیکواحوالی در زمان کاپیتالیزم مناسبت استثماری را افاده می‌کند. نیکواحوالی محنتکشان و برجوزیه مطلقا به هم مخالف می‌باشد. قانون اساسی اقتصادی کاپیتالیزم معیار اجتماعی درجة زندگی محنتکشان محدودیّت طلبات تکرار استحصال قوّة کاری را موی­ین می‌نماید، که برای به دست آوردن ارزش اضافه، اندوختن کاپیتال ضرور است. قشّاقشوی نسبی، در بعضی دوره‌ها قشّاقشوی مطلق محنتکشان خاص کاپیتالیزم است. بیکاری در زمان کاپیتالیزم به نیکواحوالی محنتکشان تأثیر منفی می‌رساند. حالا در عالم سرمایه 30 میلیون نفر آدمان بیکارند. گرسنگی، بیکاری، نبودن باوری به فردا، انتینسیفیکتسیة بی‌پایان محنت زمینة کسلیهای اجتماعی (نشئه‌مندی، کسلیهای روحی، کسلیخای درونی، سل و غیره) بوده، باعث بروقت از کار ماندن، کوتاه شدن عمر محنتکشان می‌گردد.

نیکوهوالی در زمان سوسیالیزم مناسبت همکاری کالّیکتیوانه را ب­رای پرّه قانع گرداندن تل­بات مادّی و معنوی خلق و انکشاف همه‌طرفة هر یک شخص افاده می‌کود. نیکواحوالی به طرز اجتماعی حیات علاقة زیچ دارد. در مملکتهای سوسیالیستی در پراسیسّ ساختمان سوسیالیزم و کمونیزم نیکواحوالی صفتاً نو محنتکشان به دست آورده شده است، که آن از استثمار آزاد است. محنت آزاد در یک عضو قابل محنت جمعیت مال انکشاف طرز حیات سوسیالیستی و بلند شدن نیکواحوالی می‌باشد. سوسیالیزم همة اعضای جمعیّت را با کار تأمین می‌کود.

ز روی معلومات به رویختگیری اهالی سال 1970 در استحصالات جمعیّتی ا.ج.ش.س. زیاده از 92% اهالی قابل محنت اشتراک داشت. بیکا­ری در تمام مملکتهای اعضای ساو کاملاً محو شده است. ه‌ا روی پلن انکشاف یافتن استحصالات جمعیّتی و افزایش ثابت درآمد ملّی اساس مادّی منتظم بلند شدن نیکواحوالل اهل جمعیّت سوسیالیستی می‌باشد. در ا.ج.ش.س. 4/5 حصّة ‌درآمد ملّی برای استعمال و چهاریک آن برای اندوختن استفاده می‌شود. اگر چنین نکته به نظر گرفته شود، که 1/5 حصّة ‌فاندهای اندوخت برای ساختمان خانه‌های استقامتی، مکتب، بیمارخانه، مؤسسه‌های مد­نی و معرفتی، انشائات اسپورتی، مؤسسه‌های خذمت کامّونلی و میشی صرف می‌شوند، جمیع نعمتهای مادّی، که بی‌واسطه برای بهبودی زندگی خلق صرف می‌­شوند، زیاده از 80% درآمد ملّی را تشکیل می‌دهد. وزن قیاسی فاندهای استعمالی در درآمد ملّی بلغاریه، وینگریه ردگ، پالشه، رسچس در حدود 69-77% می‌باشد.

در مملکتهای کاپیتالیستی قسم زیاد درآمد ملّی را صنفهای استثمارگر از خود می‌­کنند. در جمعیّت سوسیالیزم مترقّی امکانیّت در یک وقت انکشاف یافتن استحصالات و ب­لند شدن نیکواحوالی خلق پیوسته وسیع می‌شود. در پنج‌سالة 10-م در ا.ج.ش.س. برای بلند برداشتن نیکواحوالی خلق نسبت به دو پنج‌سالة گذشته زیادتر مبلغ صرف شد­ست. توسط این مزد کار بیشتر از 75 میلیون نفر آدمان ساویتی افزوده، به 40 میلیون نفر نفقه، ستی­پیندیه، یارم‌پولی و دیگر خیل یاری مادّی زیاد کرده شد. خمچون شرط اساسی بلندشوی نیکواحوالی درآمد ملّی ریسپوبلیکه نیز افزود. خراجاتی، که در پنج‌سالة 11-م برای نیکواحوالی محنتکشان ریسپوبلیکه پیش‌بینی شده است، نسبت به پنج‌سالة دهم 3، 6 ملّیرد صوم زیاد است.

پراگرمّة انکشاف اجتماعی دهات ساویتی، که پرتیه مقرّر کرده است، با موفقیت اجرا می‌­شود. نیکواحوالی دهقانان نظر به نیکواحوالی کارگران و خذمتچیان زودتر بلند می‌شود. سالهای 80-م برای بلند برداشتن نیکواحوالی اهالی دهات تقریباً 160 ملّیرد صوم صرف کرده می‌شود. این یکی از شرطهای ضروری برطرف نمودن تفاوتهای اجتماعی و اقتصادی، مدنی و میشی بین شهر و دهات است.

یکی از نشانه‌های اساسی نیکواحوالی درآمد ریلی به هر سر اهال می‌با­شد. در ا.ج.ش.س. آن در هر 15 سال دو برابر افزوده، در پنج‌سالة یازدهم نسبت به پنج‌سالة دهم 16-18% زیاد می‌شود. درجة استعمال نعمتهای مادّی، ارزان نمودن آن به غمخواری دولت در حق اعضایان جمعیت دلالت می‌کند.

لامت مهمّ بلند بودن نیکواحوالی افزودن حجم معاملة مالهای چکنه است. سال 1980 معاملة مال در ریسپوبلیکه نسبت به 1975-34% شد، که 207 میلیون صوم از پلن زیاد است.

به سیستم معارف خلق ریس­پوبلیکه دقّت جدّی داده می‌ش­ود. تنها ده دد سال آخر خراجات برای معارف خلقی دو برابر افزود. برای نگاهداری تندرستی دولت از حساب فاندهای جمعیّتی استعمالی مبلغ صرف می‌­کند. خذمت طبّی در مملکت ما بی‌پول است. در شمه اهال در سال برای خذمت طبّی 50 ملّیرد دلار صرف می‌کند.

در کار بلند برداشتن نیکواحوالی غمخواری دولت در حکق کودکان موقع کلان دارد. سال 1965 در ریس­پوبلیکه 431 مؤسسیه تامکتبی وجود داشت، که 54598 نفر کودکان را در بر می‌گرفت. سال 1980 عدد مؤسسه‌ها به 720 و مقدار تربیتگیرندگان به 112758 نفر رسید.

در رسّ تاجیکستان چون در تمام ا.ج.ش.س. برای کودکان یارم‌پولی داده می‌شود. تنها سال 1974 در ریسپوبلیکه برای مادران سیرفرزند از حساب دولت 89، 1 میلیون صوم خرج شد.

در ا.ج.ش.س. با راه بلند برداش­تن حجم نفقه، علی‌الخصوص با را­ه به هم نزدیک کنانیدن حجم نفقة کارگران، خذمتچیان و کالخوزچیان کار از نفقه طعمنّ نمودن اهالی بهتر کرده می‌­شود. چنانچه، در ریسپوبلیکه حجم مینیملّ نفقه از 30 تا 45-صوم برای کالخوزچیان از 12 تا 20 صوم زیاد کرده شد.

در مملکت ما زنان در سن 55 و مردان در سن 60 به نفقه می‌برآیند. ‘هال آن که در شمه مردان در سن 65 و زنان در سن 62، در رفگ، فنلیندیه، ندیرلند زن و مرد در سن 65، در کنده، ایرلندیه و نارویگیه زن و مرد در سن 70 به نفقه می‌برآیند.

خوسوسیّت دیگر بهتر شدن نیکواحوالی آدمان در زمان سوسیالیزم کوتاه نمودن روز کاری و زیاد شدن وقت خالی است. کوتاه نمو­دن وقت کاری دراز نمودن مهلت آتپوسکها، سبک کردن محنت خانگی باعث افزودن وقت ریلی گردید. وقت خالی به عبارة کرل مرکس ثروت دقیقی هر یک شخص و تمام جمعیت است.

دبیات: متریالهای سعیزد 26 کپسّ، دوشنبه. 1981؛ کپوستین ا. ا. ، راست بلگا­ساستاینیه ساویتسکاگا نراده-وыسشیه تسیل ایکانامیچیسکایی پالیتیک کپسّ، مسکو،

ساویتسکیی تدجیکیستن از 50 لیت، دوشنبه 1975؛ شگ نشیگا رزویتیه، دوشنبه، د. خماراف.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …