Home / زیست شناسی / نییستان

نییستان

نییستان (از یون. neustos-شناور) ارگانیزمهایی، که به پردة قَبَت بالایی آب چسپیده در روی آن (ه پ ا ن ا ی س ت آ ن) یا در زیر آن (گ ا پ آ ن ا ی س ت آ ن) حرکت می‌کنند. به نییستان سادهترینها، آبسبزهای یک‌حجیرگی، گمبوسکهای سبکپا، بعضی هرچنگها. نرمبدنها و دیگر ارگانیزمهای میده منسوبند.

در بارمان

Инчунин кобед

lolaarusak

لاله‌اروسک

لاله‌اروسک (رpaver rhoeas) ، یک نوع گیاه یکساله. پایهش (درازی‌اش 5-40 سم) حمیده و مویکهای …