معلومات آخرین
Home / علم / نزدیکشوی منتظم

نزدیکشوی منتظم

نزدیکشوی منتظم، حالت خصوصی مفهوم نزدیکشویست. اگر برای دلخواه  ε > 0 چو­نین n=n (ε) موجود باشد، که ب­رای آن نابرابری|f (خ) -fn (خ) |< ε هنگام پ > n و برای همة نقطه‌های x-ا مجموع

دادشده اجرا شود، پیدرپه‌ای فونکسیه‌های fn (x) (n=1،  2، . . .) در مجموع دا­دشده به فونکسیة حدودی f (خ) منتظم نزدیک شونده نامbده می‌شود. مcfkfy، پیدرپه‌ای فونکcیه‌های f n (x) =خپ در پارچی

به فونکcیة حدودی f (خ) = 0 منتظم نزدیکشونده می‌با­شد، زیرا برای oر گونه 0 < خ <  ǀ f (خ) fn (x) < () n < e اگر پ >ln () /ln  2 باشد، این فونکسیی

در پارچة[آ، 1] منتظم نزدیکشونده نمی‌باشد.

پیدرپیهای منتظم نزدیکشونده خاصیتهای بسا مهم دا­رند: مثلاً، فونکسیة حدودی پی­درپه‌ای منتظم نزدیکشونده همچنین فونکسیة بی‌فاصله می‌با­شد و غیره. در تحلیل متیمتیکی نزدیکشوی منتظم تیاریمة ویییرشترسّ موقع مهم دارد. هر گونه فونکسیة در پرچه بی‌فاصله را چون حدود پیدرپه‌ای بسیاروزوه‌های منتظم نزدیکشونده افاده کردن ممکن است.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …