معلومات آخرین

نسیب

نصیب (ار. vt-5-عالینجاد) ، یکی از قسمهای قصیده، که پیش از مدخ و ستایش ممدوح می‌آید. شاعر برای آرایش شعر و جلب نمودن دقّت خواننده در سیتا­یش معشوقه، گل و سبزه، بارو بهار، باده و غیرو چند بیتی را در موضوع عشق و عاشقی می‌آرد. بیشتر قصیده‌های شاعران فارس-تاجیک (رودکی، دقیقی، فرّخی، من و-چهری، مسعود سعد سلمان و دیگران) نصیب دارند.

 

در بارمان

Инчунин кобед

bozgasht

بازگشت

بازگشت در تصوّف اصل (کلمه)-ا شمم از اصول (کلمات)-ا هشتگانة وضعکردة ‌خواجه ‌عبدالخالق غجدوانی، که …