معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / نمایشگاه کامیابیهای خواجگی خلک رسّ تاجیکستان

نمایشگاه کامیابیهای خواجگی خلک رسّ تاجیکستان

نمایشگاه کامیابیهای خواجگی خلک رسّ تاجیکستان، نکخخ رسّ تاجیکستان، نمایشگاه دائمی کامیابیهای خواجگی خلق، که 6 دسامبر 1967 در شهر دو­شنبی تأسیس یافته است. اوّلین نمایش آن به 50-سالگی روالوتسیة کبیر سوسیالیستی اکتبر بخشیده شده بود. به کار نمایشگاه کامیتیت نمایشگاه، که سردار آن جا‌نشین ریان ساویت وزیران رسّ تاجیکستان می‌باشد، راهبری می‌کند. وظیفة اساسی نمایشگاه به طور وسیع نمایش دادن و فعالانه پراپگنده کردن کامیابی­های اقتصادیات، علم و مدنیت و تجربة پیشقدم است. در نمایشگاه کارخانه‌های پیشقدم صناعت، ساختمان، کالخوز و ساوخازها، مؤسسه‌های مدنی، نگهداری تندرستی و غیره، که نتیجه‌های بهترین به دستاورده‌اود، اینچنین کارکنان علی‌حدة صناعت، خواجگی قشلاق و غیره اشتراک می‌نمایند. ایکسپانتهای بهترین با دیپلمها مکافاتانیده می‌شوند. حدود نمایشگاه 98 گه بوده، در قسم شمال و غرب دوشنبه جایی گرفته است.

ابعیکت اساسی عملکنندة نمایشگاه (1 ژانویه 1979) اینهایند: پویلیان ا اساسی (میدان نمایشگاهش 3600 م2) ، که تالار عمومی و شوع-بهای ساحوی را در بر می‌گیرد؛ پویلیان نمایش تیم تیکی (700 م2) ، که در آن نمایش­های تیمتیک تشکیل می‌کنند و نمایش مملکتهای خارجی را می‌گذرانند؛ کینالیکتاریه، که 500 جایی دارد و برای گذرانیدن سمینارها، کنفرانسهای علمی، مشورتها و مبادلة تجربه، اینچنین برای نشان دادن علمهای علمی و عامّوی و حجّتی استفاده می‌شود.

سال 1977 در نزد نمایشگاه «لوحة فخری» ریسپوبلیکوی گشاده شد. هر سال در آن غالبان مسابقة سوسیالیستی ریسپوبلیکوی را قید می‌کنند. سال 1982 (از روی جمع‌بست کارهای 1981) به «لوحة فخری» 53 کالّیکتی و 89 نفر پیشقدمان استحصالات جایی و کامیابیهای آنها وسیع نمایش داده شد. کامیتیت نمایشگاه کامیابیهای خواجگی خلق رسّ تاجیکستان  ن. سالی 80 کالّیکتیو و 352 نفر پیشقدمان استحصالات را با دیپ­لامها سرفراز می‌گرداند. هر سال نمایشگاه را به حساب میانه زیاده از 220 هزار نفر آدمان تماشا می‌کنند؛ قریب 5 هزار نفر مهمانان خارجی با کامیابیهای خواجگی خلق ریسپوب­لیکه شناس می‌شوند.

نمایشگاه با نمایشگاه کامیابیهای خا­جگی خلق اتّحاد شوعروی و دیگر ریسپوبل-که‌های برادری عاید به مبادلة تجربه و تشکیل نمایش سییار دایر به پروبلمهای مهم خواجه‌­گی خلق علاقة زیچ دارد.

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …