Home / زیست شناسی / نخوستدهانها

نخوستدهانها

نخستدهانها (protostomia) ، گروه هیوانهای بیموخره، که پهنکیرمها (plathelminthes) ، نیمیرتینها (nemertini) ، حلقکیرمها (annelides) ، نرمبدنها (mollusca) ، بندپایها (arthropodه) و غیررا را دربر می‌گیرند. انکشاف نخستدندانها چنین است: در جای دهان نخستین (بلستاپاره) یا در قسم پیش آن سو را-خی دهان و در آخر تنه سوراخی پشت به وچود می‌آید.

در بارمان

Инчунин кобед

lolaarusak

لاله‌اروسک

لاله‌اروسک (رpaver rhoeas) ، یک نوع گیاه یکساله. پایهش (درازی‌اش 5-40 سم) حمیده و مویکهای …