معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / ماهی یز

ماهی یز

یز (louciscos idus) ، یک نوع ماهیست، که در آبهای شیرین مسکو گرفته است. درازی‌اش تا 70 سم، وزنش تا 8 کگ. برای یه. دریا-سستجریان همواری مساعدند، در کولها و آبهای شرطعم (خل-های باتنیک و فن) نیز وامیخورد. یه. در 3-5 سالگی بالغ می‌شود. ماههای اپر.-مه‌ای در مُردابهای ساحل (هنگام 3-6*س بودن هرار. آب) از 39 تا 114 هز. تخم (در چقوری 0، 5-0، 7 م) می‌گذارد. ماهیچه‌های یه. اساساً زااپلنکتانها را، ماهیهای کلانتر کرمینة حشرات آبی. نرمبدن (مالیوسک) -های میده و کرمها را می‌خورند. یه. در قسم اروپای ا.ج.ش.س. و سیبری اهمیت مهمیی صناعتی دارد.

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …