معلومات آخرین
Home / جامعه / موناسیبتهای استحصالی

موناسیبتهای استحصالی

موناسیبتهای یستیهسالی، مجموع مناسبتهای اقتصادییست، که در پراسیسّ استحصالات، مبادله، تقسیمات و استعمال نعمتهای مادّی در بین آدمان به عمل می‌آید. مناسبتهای استحصالی شرط ضروری در یک طرز استحصالات می‌باشد. کارکتر مناسبتهای استحصالی را شکل مالکیت به واسطه‌های استحصالات مویین می‌­کند. در تاریخ دو تیپ اساسی مالکیت وجود دارد؛ مالکیّت خصوصی و مالکیّت جمعیّتی. ما­لیکیّت خصوصی مناسبتهای حکمرانی و تابعی را افاده می‌نماید. مناسبتها استحصالی در دورة غلامداری، فئودالی و کاپیتالیستی به مالکیّت خصوصی واسطه‌های استحصالات و استثمار آدمان اساس یافته‌اند. ما­لیکیّت جمعیّتی استثمار را نیست کرده، همکاری رفیقانه و یاری بینیهمدیگری آدمان را به و­جود می‌آورد. در زمان حاضره اساس مناسبتهای استحصالی سوسیالیستی دو شکل مالکیت-مالکیّت دولتی (عمومی‌خلقی) و کااپیرتیوی می‌باشد. مناسبتهای استحصالی، که با قوّه‌های استحصال‌کنندة جمعیت بی‌واسطه علاقه‌مند می‌باشند، بیمیلان انکشاف می‌یابند. مناسبتهای بین آنها از روی قانون موافقت مناسبتهای استحصالی به کارکتر قوّه‌های استحصال‌کنن­ده مویین می‌گردد. مناسبتهای استحصالی در شرایط مالکیّت خصوصی در مرحلة مویین ترقّی جمعیت به پیشرفت قوّه‌های استحصال‌کننده مانع می‌شوند، در بین این مناسبتهای استحصالی و قوّه‌های استحصال‌کننده ضدیت به وجود می‌آید، که آن را تنها روالوتسیة اجتماعی می‌تواند حل و برطرف کند. در رفت ان

ریوالیوتسیه حکمرانی صنف ریکسیانی سرنگون، مناسبتهای نو استحصالی برقرار می‌شوند. در نتیجة نیست شدن مالکیّت که-پیتلیستی و برپا گردیدن ما­لیکیّت جمعیّتی سوسیالیستی ضدیت انتگانیستی قوّه‌های استحصال‌کننده و مناسبتهای استحصالی از بین می‌رود، برای انکشاف قوّه‌های استحصال‌کننده راه وسیع گشاده می‌شود. در دورة ساختمان وسیع کمونیزم تکمیل دادن م و-واسیبتهای جمعیّتی وظیفة مهمترین است. برپا کردن بزة مادّی و تکنیکی کمونیزم، طلبات اوّلین حیات عامّة محنتکش گردانیدن محنت اساس به مناسبتهای استحصالی کمونیستی تبدل یافتن مناسبتهای استحصالی سوسیالیستی می‌باشد.

دبیات: مرکس کرل، ه نگ ا ل  س فریدریخ، م­نیفیست پرتیة کمونیستی، دوشنبه، 1968؛ لنین ولاديمير الیچ، امپریالیزم، همچون درجة بلندترین کاپیتالیم، اثرها، جلد 22، همان  مولّیف، وظیفه‌های نوبتی حاکمیت ساویتی، اثرها، چلد 27؛ پراگرمّة پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی، دوشنبه، 1970؛ متریالهای سعیزد x16 پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی کپسّ، دوشنبه، 1981.

م. ممدنزربیکاو.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …