معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / مولّاقنداف اونیر کوناویچ

مولّاقنداف اونیر کوناویچ

مولّاقنداو اونیر کوناویچ (تولد 28. 3. 1911، ثمرکند) ، سرایندة آپیرة تاجیک (بریتان). ارتیست خلقی ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی تاجیکستان (1941). از عایلة خذمتچی. اعضای پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی کپسّ از سای 1940. سال 1931 آموزشگاه موسیقی لنیناباد را ختم کرده است. سالهای 1933-34 ارتیست تئاتر موسیقی یهودیان در س­مرقند. ملّاقنداف سال 1935 بعد ختم کورس یکسالة ریجیسّیاری نزد تئاتر درمة ازبکستان به نام همزه به تئاتر موسیقی تاجیک (از 1940 تئاتر دولتی آپیره و ب­لیت به نام صدرالدّین عینی) می‌آید. در این تئاتر یک قطار پرتیه‌های اساسی را اجرا کرده است: نعمت («خ­لیمه» » غ. ظفری، 1937) ، فیروز («لاله» س. بلسنین و س. عور­بخ، 1941) ، نظیر («شورش واسع» س. بلسنین، 1944) ، آنیگین («اوگینیی آنیگین» پ. ا. چیکاو­سکیی، 1946) ، ایسکمیلعا («کرمین» ج. بزی، „1947) ، ولینتین («فوست» و. وگنیر، 1952) ، ریگالیتّا   («ریگالیتّا» ج. ویرد، 1953) ، و­لی («ارشین مال-آلان» و. حاجبیکاو، 1955) ، مزیپه («مزیپه*-ا پ. ا. چیکاوسکیی، 1956) ، شرپلیس («چیا-چیا سن» ج. پوچچین، 1956) ، اک­رم («پولاد و گلرو» ش. سیفیدّیناو. 1957) و غیره. سالهای 1961-62 در تئاتر دولتی آکادمی در­مة  به نام لاهوتی کار کرده است. ملّاقنداف سالهای 1926-64 حافظی هم کر­ده است. از سال 1963 به کار پیدگاگی مشغول است. ملّاقنداف با آردین بیرق سرخ محنت، 2 آردین «نشان فخری» و یکچند مدال و گرماته‌ها مکافاتانیده شده است.

یه. نورجاناو.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …