معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / موهرّیک گیدرولیکی

موهرّیک گیدرولیکی

موهرّیک گیدرولیکی، ماشینیست، که انرژیة مکانیکی سیل مایع را به انرژیة مکانیکی زوینای پیرو (نورد، شتاک) تبدل می‌دهد. محرک گیدرولیکی وابسته به پرنسیب کارش دو نوع می‌شود. به نوع یکم محرکهایی منسوبند، که در آنها زوینای پیرو در نتیجة تغییر یافتن مامینت مقدار حرکت سیل مایع (گیدراتوربینه، چرخ آب) جایی عوض می‌کند. به نوع دوّم به اصطلاح محرکهای حجمی منسوبند، که قسم کاری آنها (پارشین، پلستینه) از تأثیر فشار گیدراستتیکی (هنگام با مایع پُر کردن کمیره‌های کاری) و انتقال مایعات فیشورنده جایی عوض می‌کنند. در محرکهای حجمی زوینای پیرو هم حرکت پیشرونده و بازگردنده یا این که حرکت گردشدار بازگردنده، همچنین حرکت نامحدود دورزننده اجرا کرده می‌تواند. نوع آخرین محرک حجمی را گیدراماتار می‌نامند. محرک گیدرولیکی حجمی را در گیدراخرکتاور ماشینها استفاده می‌برند. فشار مایع کارن آن تا به 35 من/م3 (350 کگق/سم3) می‌رسد. گیدراماتارهای اقتدارشان تا 3000 کیلووت موجودند. نگرید نیز توربین آبی.

در بارمان

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …