معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / موهرّیک گزاتوربین

موهرّیک گزاتوربین

موهرّیک گزاتوربینی (مگت) ، محرک حرارتییست، که در آن گاز فشرده شده می‌تفسد

موقرّیک گزاتوربینه: 1-کمپرسار؛ 2-کمیرة سوزش؛ 3-فارسونکه؛ 4-اگریگت ساپلا؛ 6-چرخ کاری توربین؛ ب-نیچة برآمد گازهای تفسان.

وه انرژیة این گاز تفسان در نورد توربین گزی به کار مکانیکی تبدل می‌یابد (رسم). محرک گزاتوربینی مگت در اساس زیر فشار دائمی متّصل یا در حجم دائمی منفصل سوختن سوزیشواری کار می‌کند.

در صناعت از همه بیشتر محرکهای گزاتوربینی سوزشواریشان در فشار دائمی متّصل سوزنده ساخته شده‌اند. در انگونه محرک گزاتوربینی مگت، هوای فشردشدة اتمسفره از کمپرسار به کمیرة سوزش می‌آید؛ سوزشواری نیز به همین کمیره آمده، می‌سوزد و هوا را می‌-تفساند. سپس، در توربین گاز انرژیة محصولات گزشکل سوزش به کار مکانیکی تبدل داده می‌شود. قسم زیاد کار مکانیکی برای در کمپرسار فشردن هوا خرج گردیده، قسم باقیمانده‌اش را اگریگت به حرکت آوردشونده می‌گیرد. محرک گزاتوربینی مگت با سوزشواری گزشکل، مایع و سخت کار کرده می‌تواند.

برای زیاد کردن کاافّیسیینت عمل مفید گرمی گاز از توربین خارجشونده در سیکل کاری محرک گزاتوربینی مگت برای بلند کردن حرارت هوای فشردشده، که به کمیرة سوزش می‌آید، استفاده می‌شود. در محرکهای گزاتوربینی سیکلشان سربست جسم کار بعد در توربین اجرا کردن کار بیرون پرتافته نشده، بلکه در سیکلهای منبعده اشتراک می‌کند.

ین گونه محرکهای گزاتوربینی زیاد کردن اقتدار واحدی و در آنها استفاده بردن سوزشواری یدرایی را امکان‌پذیر می‌گردانند. محرکهای گزاتوربینی در ستنسیه‌های الکتری حرارتی (برای به حرکت آوردن ژنراتورها) و ستنسیه‌های الکتری سییار به صفت م و-هرّیک سمالیات، گزاتورباواز، اتومبیل، تنک، دستگاه قووّگی کشتیها، کتیرها و زورقهای زیرآبی، انچونی برای به حرکت آوردن ماشین و مکانیزمهای یاری‌رسان (غرغره، نساس و غیره) ، در ابژکتهای تکنیکة حربی همچون دستگاههای قووّگی انرژی و یدکی و غیره تطبیق کرده می‌شوند. اقتدار واحدی محرکهای گزاتوربینی استحصال وطنی بیش از 100 موت، کاافّیسیینت عمل مفیدشان تا 35% می‌باشد. نگرید محرک اویتسیانی، کمپرسار.

در بارمان

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …