معلومات آخرین
Home / علم / ‌محمّدییف ایرگش

‌محمّدییف ایرگش

‌محمّدییو ایرگش (تولدش 10. 8. 1941، دیهه سرایی ریان اشت) ، متیم­تیک تا عید، دکتر ال م دای فنو-

ی

که و متیمتیکه i (1980). مکتب میاوه را در پا-سیالکة شیدان ر-ن اشت ختم کرد. سال 1959 به فکولتیتی          فیزیکه و متیمتیکة انیویرسیتیت دولتی تاجیکستان داخل شو­ده، آن را سال 1964 با دیپلم اعلی ختم نمود. بعد ختم ادت به اسپیرنتورة آن داخل شد. تحصیل را در اسپیرنتورة انیویرسیتیت شهر وارانیج به اتمام رسانده سال 1967 رسالة نامزدی حمایه نمود. سالهای 1967-1973 در انیویرسیتیت شهر وارانیج (سالهای 1970-1973، دا­تسینت) کار کرد. سال 1973 به ادت به کار آمده، تا سال 1976 وظیفة داتسینت کفیدرة تحلیل فونکسیانلی و معادله‌های دیفرانسیلی را اجرا نمود. 1976-1981 جا‌نشین دیرکتور انیویرسیتیت متیمتیکة اف رسّ تاجیکستان. از سال 1981 مدیر شوع­بة متیمتیکة عملی همین انس­تیتوت.

سرهای محمّدی‌اف اساساً به حسابکنی دورزنی بعضی میدانهای ویکتاری، ساختمان فونکسیة راست سمت‌دهنده برای سیستم معادله‌های دیفرانسیلی، نظریة هلهای دوری سیستم معادله‌های دیفرانسیلی خطّی و غیریختّی مقرّری و حاصله‌هایش خصوصی، نظریة هلهای مخصوص معادله‌های دیفرانسیلی و غیره آیدند. زیاده از 60 اثرهای علمی محمّدی‌اف در نشریه‌های علمی اف رسّ تاجیکیس­تان، اف ا.ج.ش.س. و مؤسسه‌های ال­می خارجه چاپ شده‌اند.

ه. قرباناو.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …