معلومات آخرین
Home / علم / مارازیانکا نیکاله‌ای کانستنتیناویچ

مارازیانکا نیکاله‌ای کانستنتیناویچ

مارازیانکا نیکاله‌ای کانستنتیناویچ (1902-5. 8. 1967، لنینگراد) ، گیالاگ ساویتی، دکتر علمهای گیالوژییو مینیرلوژی (1949). سال 1932 انستیتوت کوهکاری لنینگرادرا ختم نمود. او در دوام 30 سال در آلتایی، پامیر و تاجیکستان مرکزی تدقیقات برده است. سالهای 1941-45 راهبر ایکسپیدیتسیة جستوچوی بولور کوهی در پامیر بود. از سال 1946 خادم علمی و سانیتر مدیر شعبة متالاگینیة انستیتوت عمومیتّیفاقی تدقیقات علمی گیالوژی ش. لنینگراد، سالهای 1962 67-مدیر کفیدرة اصولهای ژئوشیمیوی جستجوی کانهای رادیاکتیوی انستیتوت کوهکاری لنینگراد. مارماهی، یکی از اوّلین تدقیقاتچیان مگمتیزم و متالاگینیة پامیر بود. عاید به گیالوژی پامیر و تاجیکستان مرکزی یک مونوگراف، 8 مقاله و یکچند حسابات نوشته است. او خصوصیتهای جنسهای مگموی پامیر و کانهای با آن علاقه‌مند را تصویر کرده، یکمین سخیمة ناحیه‌بندی متالاگینی hoمی را ترتیب داده است. با آردین «نشان فخری»، مدالها و گرماتة فخری پریزیدیوم ساویت عالی رسّ تاجیکستان مکافاتانیده شده است.

س .: انتروزیونыی ا خروستلیناسنыی جلы پمیره. م.-ل. ، 1949؛ مگمتیزم پمیره، در کیت .: گیالاگیچیسکایی ستراینی ا.ج.ش.س.، ت. 3. ، م. ، 1968.

ر. براتاو.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …