معلومات آخرین
Home / علم / مانا

مانا

مانا (monod) جک لیوسین (1910-1976) ، بیوشیمی و میکربیالاگ فرنسوی، فکولتیت طبیعت‌شناسی انیویرسیتیت پریج را (1934) ختم کرده در همان جا به کار ماند. از سال 1945 مدیر لباریتاریة فیزیولوژیة میکربها، از 1953 راهبر شعبة بیاخیمیة هوجیره و از 1971 دیرکتور انستیتوت به نام پیستیر پریج. تدقیقاتهای اساسی علمی مانیلیاز به انکشاف باکتریه‌ها، اندوکتسیه و ریپریسّیة فیرمینتهای باکتریوی بخشیده شده‌اند. مانیلیاز مؤلف (با یکجایگی ف. جکاب) گیناتیزة با یاری کرن (کیسلاتة ریبانوکلیت)-ا اخباری از کدن (کیسلاتة دیااکسیریبانوکلیت) به ریباسامه‌ها گذراویدن اخباری ژنتیکی و گیپاتیزة مکانیزم تنظیم ژنتیکی سنتز سفیده در باکتریه‌ها می‌باشد. اعضای یک قطار اف-های خارجی. سال 1965 (با یکجایگی ف. جکاب و ا. لواو) لوریت مکافات نابیلی گردیده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …