معلومات آخرین
Home / جامعه / مالاتاو

مالاتاو

مالاتاو (تخلّص، فمیملیه سکریبین) ویچیسلو میخیلاویچ (تولد 9. 3. 1890، نالینسک، حاضره ساویتسک ولایت کراو) ، خادم سیاسی ا.ج.ش.س..

عزای کپسّ از سال 1906. از عایلة مباشر (پریکزچیک). در انستیتوت پالیتیخنیکی پتربورگ تحصیل نمود (1911-12).

در قزان، گوبیرنیة والاگده و پتربورگ با کار پرتیه و شغل داشت.

بارها از طرف حکومتداران پادشاهی تعقیب شده است. در دورة روالوتسیة فوریه 1917 اعضای بیورای کم پرتیه عاید به روسیه انتخاب شد. در روزهای شورش مسلّح اکتبر در پیتراگرد اعضای کامیتیت حربی و روالیوتسیانی، بعد در کارهای راهبریکنندة ساویتی و پرتیوی بود. از سال 1919 رئیس کامیتیته اجرائیة گوبیرنیة نیجیگاراد، کاتب کامیتیت پرتیوی گوبیرنیة دانیتسک. سال 1920 کاتب کم پک (ب) و. سالهای 1921-30 کاتب کم وکپ (ب) ، 1930-41 رئیس ساویت کمیسران خلقی ا.ج.ش.س.، برابر همین، از من 1939 کمیسر خلقی کارهای خارجی ا.ج.ش.س.، 1941-57 جا‌نشین یکم رئیس سکخ (بعد ساویت بزران) ا.ج.ش.س.، برابر همین (1941-49، 1953-57) کمیسر خلقی (بعد وزیر) کارهای خارجی ا.ج.ش.س.. از سال 1921 نامزد به اعضای، 1926-52 اعضای بیوراپ سیاسی کم وکپ (ب). در دوام جنگ بزرگ وطنی (1941-45) جا‌نشین رئیس کامیتیت دولتی مدافعه‌. اشتراکچی کانفیرینتسیه‌های سرداران حکومتهای سه دولتی اتّفاقچی-ا.ج.ش.س.، شمه، بریتنیة کبیر دری 30 ایست، چ.

تهران (1943) ، قریم (1945). پاتسدم (1945) ، سالهای 1952-57 اعضای پریزیدیوم کم کپسّ. مالادیاجنیه اعضای کیم عمومیراسّیه، کیم-ا ا.ج.ش.س.، دیپوتت ساویت عالی ا.ج.ش.س. بود. سالهای 1957-60 سفیر ا.ج.ش.س. در ریسپوبلیکة خلقی مغولستان، 1960-62 راهبر نمایندگی ساویتی در اگینتی بینلخلقی (در وینه) عاید به قوّة اتم. از سال 1962 نفقه‌خور شخصی.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …