معلومات آخرین
Home / جغرافیا / ماغیان

ماغیان

ماغیان، دریایست در pیان پنجکینت ولایت لنین‌‌آباد، شاخاب چپ د. زرافشان. از جنوب به شمال به مسافة 67 کم طول کشیده است. میدان حوزه‌اش 1100 کم2. ماغیان از نشیبیهای شمالی قطارکوه حصار cap شده، قطارکوه زرافشان و منطقة وسیع ادیرها را بریده می‌گذرد. از ریزشگاه 22 کم بالاتر به آن از طرف راست د. شینگ همراه می‌شود. منبة آب دریا پیریخ و برف. صرف سالانة آب به حساب میانه 8، 35 مه/سان، زیادترینش 92 مه/سان. دورة پرآبی ماغیان از آوریل تا اکتبر. از دریا پنج کانال ارّیگتسیانی آب می‌گیرد، که کلانترینش کانال توکسنکاریز است. دیهه‌های کلان وادی دریا: ماشیان، غeزن، فیلمندر، چارباغ و سوچینه.

یو.   اسکاو.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …