معلومات آخرین
Home / علم / مینتس الکساندر لьواویچ

مینتس الکساندر لьواویچ

مینتس لیکسندر لواویچ (8. 1. راستاو دان-29. 12. 1974، ماس­کوه، فیزیک و رادیوتیخنیک ساویتی، اکه‌د. اف coop (1958؛ اعضا-کارّ. 1946) ، قهرمان محنت ساتسیلیستی (1956). انیویرسیتیت دان (1918) و انستیتوت اینجینیرهای علاقة مسکو را (1932) ختم کرد. پروفسور از سال 1934. به لایحه‌کشی و ساختمان یک قطار رادیوستنتسیه‌های پراقتدار راهبری ن­مود (به نام ا. س. پاپاو، 1927؛ به نام وجسپس، 1929؛ به نام کا­مینتیرن، 1933؛ رو-96، 1938؛ به یام و. و. کویبыشیف، 1943 و دیگ .). سالهای 195؟-70 راهبر انستیتوت رادیوتیخنیکی اف ا.ج.ش.س.. از سال 1967 رئیس ساویت علمی اف ا.ج.ش.س. عاید به مسئله‌های تیزانیدن ذره‌های زرید­های. اثرهای علمی مینتس به نظریه‌ و اصولهای حساب کردن سیستم­ مادولیتسیة رادیوتیلیفانы، کارکرد اصولهای به دستاری اقتدار زیاد ستنسیه‌های رادیوشونوانی، بنیاد سیستمه‌های نو انتینّه‌های سمتناک برای رادیوستنتسیه‌های فوق‌الاقتدار موجهای دراز و کوتاه بنیاد لامپه‌های به قسمها جداشوندة پراقتدار ژنراتور، اصولهای نو رادیوچینکنی، استفادة رادیوتیخنیکه و الکترونیکه در سرعتفیزاهای ذره‌های زرید­ناک آیدند. در کارکرد و بنیاد سرعتفیزاهای انستیتوت متّحدة تدقیق یدرایی شرکت کرد. به کار­کرد، لایحه‌کشی و ساختمان سورع­تفیزاهای خطّی-اینجیکتارهای پراتانها و سیستم رادیوالکترونیکة سرعتفیزاها در مسکو و سیرپوخاو (76 گاو، 1967) راهبری ن­مود. لوریت مکافاتهای دولتی ا.ج.ش.س. (1946، 51) و مکافات لنینی (1959). با 4 آردین لنین، 4 آردین دیگر، مدال طلایی به نام ا. س. پاپاو اف ا.ج.ش.س. و دیگر مدالها مکافاتانیده شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …