معلومات آخرین
Home / مختلف / مهسولات نیمتییار

مهسولات نیمتییار

مهسولات نیمتییار، نیممهسولات، محصولات محنت، که برای تییار شدن به استعمال شخصی یا استحصالی، یک یا یکچند دور کارکرد را می‌گذرد. محصولات نیمتییار را به استحصال خودی و از دیگر کارخانه خریده شده تقسیم می‌کنند. به محصولات نیمتییار استحصال خودی همة محصولاتی، که پرّه تییار نیست و برای تییار شدن محنت علاوگی طلب می‌کند، داخل می‌شود. مس. ، محصولاتی، که در یک تسیخ تییار شده، در تسیخ دیگر. محنت الا­وگی طلب می‌کند. محصولاتی، که از کااپیرتسیه آمده است، به محصولات نیمتییار خریده داخل می‌شود.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …