معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / «مجموت-اش-شعرا»

«مجموت-اش-شعرا»

«مجموت-اش-شعرا» تزکیرة منظوم دوزباوه (تاجیکی و ازبکی) ، که سال 1821 از تارف عبدالکریم فضلی نمنگانی با وزن موتکاریب مثمّن مقصور تألیف شده است. با نامهای «مجموعة شاعران» «مجموعة عمرخان» نیز معلوم است. در تذکره‌ دایر به 75 شاعری، که در زمان عمرخان امیری زندگی و ایجاد کرده‌اند، مع­لومات مختصر آورده می‌شود. لیکن به این اثر نمونة شعر 101 شاعر داخل گردیده است. در قسم اوّل قصیده‌ها در وصف عمرخان و غزلخای تاجیکی و ازبکی، که همچون نظیره به شعرهای او نوشته شده‌اند، جایی گرفته‌اند. در قسم ثانی از مخمّس، رباعی، مسدّس، مستزاد، مفردات، تاریخها و غ. نمونه آورده شد­ست. از بس که «مجموت-اش-شعرا» از نقطة نظر منفعت خان و عموماً طبقة دارا تألیف شده است، بهای فضلی به شاعران یکرنگ و خالصانه نیست. baی شاعران دربار و مدّاحی امیر را تعریف و توصیف نموده، با هر راه شعر شاعران پیشقدم زمانه-گلخنی، مخمور، حاذق، معدن، کاشف، تورابی و دیگ.-را پست می‌زند. طرز نگارش مؤلف ساده است. «مجموت-اش-شعرا» دایر به حیات ادبی و مدنی آخر عصر 18 و اوّل عصر 19 قوقند معلومات مهم می‌دهد. تذکره‌نویسان عصر 19، مس. ، واضح، از «مجموت

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …