لات

لات (از گالّ. lood) ، اسباب برای از بالای کشتی چِن کردن عمق آب. لاکهای دستی، مکانیکی و گیدراکوستیکی موجودند. لاک دستی پارسنگ سربی یا چوینی (مسّه‌اش 3، 5-5 کگ) کانوس (پیرمیده)-شکلی است، که به نوگش سیمتناب (لات­لین) بسته شده است (سیمتناب را به مترها تقسیم می‌کنند). با یاری آن عمق بهر را تا 50 م چِن کردن ممکن است (هنگام از 5-9 کم/س بیش نبودن سرعت کیش­تی).

کار لاک مکانیکی به چِن کردن فشار گیدراستتیکی در نیچه‌ای، که یک نوگش محکم و نوگ گشادش به آب غوطانیده شده است، اساس می‌کند. با یاری آن عمق بهر­ را از 10 تا 200 م (از بالای کشتی، که سرعتش از 28 کم/س بیش نیست) چِن کردن ممکن است. عمقهان از این زیاده را با یاری لاک گیدراکوستیکی چِن می‌کنند. نیگ. ایخا­لات.

در بارمان

Инчунин кобед

پستیریزتسیه

پستیریزتسیه (از نام عالم فرنسوی ل. پستیر) ، کانسیروانی محصولات خردنی در پستیریزتارها با راه …