معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / لیفت

لیفت

لیفت (از زبان انگلیسی «lift» برداشتن) ، ماشین-نقلیات بالابردار ستپیانری، که برای به یگان بلندی برداشتن آدمان از بار در کبینه یا پلتفارمة مخصوص پیش‌بینی شده است. کبینة لیفت در چاه بنا عمودی حرکت می‌کند.

لیفت یکی از اختراعات قدیمة انسانیت می‌باشد. اوّلین لیفتها را ریمیان قدیم (عصر 1 تا میلاد) ساخته بودند (در «قصر طلا» امپراتور ریم نیران) ، که تا بلاندی 40 متر می‌برآمد. اوّلین لیفتهای پسسجیری در روسیه عصر 18 ساخته شد. سال 1793 (موافق بعضی مأخذها 1795) در قصر زمستانی از روی لایحة ا. پ. کولیبین لیفت پسسجیری وینتی شنانده شد. در نیمة عصر 19 برابر اوج گرفتن ساختّمان بناهای سیرآشیانه لیفتهای با بوغ و مایع فشردشده حرکت‌کننده به وجود آمدند.

به صفت مکانیزم بالابردار چغر (لیبیادکه) ، گیدراسیلیندر و تحویل وینتی را استفاده می‌بردند. سال 1880 ل. سیمینس در ژرمنیه اوّلین لیفت با قوّة الکتریکه حرکت‌کنندة مکانیزم بالابردارش رییکگی را ساخت. از ابتدای عصر 20 لیفتهای الکتریکی با سیمتناب کشیدشونده معلوم گشتند.

سخیمة لیفت پسسجیری: 1-ماشینخانه؛ 2-چیگیر؛ 3-سیمتنابهای کاری؛ 4-آویزة کبینه؛ 5-لیفتقپّک؛ 6-کبینه؛ 7-چاه؛ 8-سمت‌دهنده‌های کبینه: 9-پارسنگ؛ 10-بوفیر؛ 11-محدودکنندة سرعت؛ 12-ستنسیة مگنیتی.

لیفتها بارکش (عمومی و مخصوص) و پسسجیری (مقرّری و بلندسورعت) می‌شوند.

کبینة بعه‌ای لیفتها با سرعت بلند حرکت می‌کند (مثلاً، سرعت لیفت منارة تلویزیونی آستنکینا 7 متر/ثانیه می‌باشد). کبنیة در سیمتنابخا آویزان قد-قد شختة عمودی، که قدش برابر بلّندی بنا است، حرکت می‌کند. مکانیزم بالابردار لیفت-چیگیر در قسم بالا یا پایان بنا  شنانیده می‌شود. کبینه را کفشکهای لغجنده 6 رالیکدار (که هنگام حرکت کبینه قد-قد چاه بالا و پایان می‌شوند) در حالت عمود نگاه می‌دارند. برای تأمین بی‌خطری کبینه و پارسنگها را کمش به دو ارغمچین می‌آویزند.

ویدیا در بارة لیفت

در چاه لیفتقپّکهایی شنانده می‌شوند، که هنگام بیش ه‌ا 15% افزودن سرعت یا کنده شدن ارغمچین کبینه را از حرکت باز می‌دارند. غیر از این، درهای کبینه و چاه بلوککانتکتهای الکتریکی دارند، که هنگام گشاده بودن یکی از درها لیفت را به حرکت نمی‌درارند و اگر در مورد حرکت در گشاده شود، حرکت لیفت را قطع می‌کنند.

هازیر لیفتهای با جریان الکتریکی تغیریابنده کارکننده معمولند. در بناهای «آسمانبوس» لیفتهای با جریان دائمی عملکننده استفاده می‌شوند. وابسته به چاپ گزارش اپّرتوره‌ها لیفت را فقط از درون (از کبینه) ، فقط از بیرون (از میدانچة نشست) و مشترکانه اداره کردن ممکن است. پسسجیر در یگان آشیانه توگمة دعوت را زیر کرده، لیفت را «دعوت می‌کند». بعد به کبینه درآمدن در کبینه را پوشیده، توگمة آشیانة مطلوب را زیر می‌کند و به لیفت «امر می‌دهد».

لیفتهای پسسجیری در بناهای استقامتی، مأموری و جمعیّتی، کارخانه‌های صناعتی، کاسمادرامها، مناره‌های تلویزیونی و غیره؛ لیفتهای بارکش در کوره‌های دامنه، زوادهای کارکرد نیفت و غیره استفاده می‌شوند.

سالهای آخر گروه-گروه اداره کردن لیفتهای بلندسورعت (از سه تا شش لیفت) معمول گردید. ادارة گروهی ثمرة کار لیفتها را زیاد، مهلت انتظارشوی را کم می‌کند. پرمیترهای اساسی لیفت، ‌اندازه‌های کبینه، چاه و ماشینخانه با طلباتهای دولتی مقرّر کرده می‌شوند.

در تاجیکستان موافق تخمینها به اوّل سال 2017 زیاده از 400 لیفت در خذمت مردم قرار دارند که اساساً در ش. دوشنبه، خجند، تورسون‌زاده و دیگر شهرها که در آن شمارة آشیانه‌اشان زیاده از 7 قَبَت می‌باشد نصب شده‌اند.

رزیش لیفت با نظرداشت نصب آن در دوشنبه به سال 2017 طبق حسابهای میانه برای یک آشیانه به 500 دلار ایالات متحدة امریکا برابر می‌باشد.  در سمت نصب، فروش و خذمت‌رسانی کردن لیفتهای زمانوی شرکت ایما (http:// imo. tj /) مشغول است. در خذمت‌رسانی کردن لیفتهای ساویتی، که در خانه‌های بسیارقبطة دورة شوعروی ساخته شده موجودند، اساساً استاهای صاحبکار، که به این یا آن شرکت علاقه‌مند ندارند  مشغولند و به حساب میانه 10 سامانی حق خذمت در یک ماه از هر یک اتاق می‌گیرند، که داخل این مبلغ خراجاتهای وابسته به تعمیر کلّی یا خریدن قسمهای احتیاطی نمی‌درآید.

وّلین لیفت در تاجیکستان سالهای اوّول 1970-م پیدا و نصب شده‌اس. تا اینجانب (2017 سال) یگان حادثة فوت بر اثر حادثه‌های صدموی  لیفت در تاجیکستان نشده است. تنها یکچند حادثه‌های کنده شده افتیدن لیفت به وجود آمدّست و ضرر جسمان دیدن شهروندان به قید گرفته شده است. مسعلة نظارت فعالیّت لیفتها به دوش حکومت، تاجیکستندرت، ساتمانچیان و دیگران وابسته شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …