Home / تکنولوژی / لاکاماتیو

لاکاماتیو

لاکاماتیو (فرنس. locomotive، ای لات. loco movlo-از جایی حرکت می‌کنانم) ، واسطة نقلیات، که برای رو-روی ریلس حرکت کناندن پایزد یا واگنهای جداگانه پیش‌بینی شده است. در اوّل فقط پراواز را لاکّ می‌نامیدند. بعدتر همة نمودهای واسطه‌های کشندة راه آهن را چنین می‌نامیدگی شدند.

لاکاماتیوهای حاضره به 2 گروه: حرارتی و الکتریکی جدا می‌شوند. لوکوموتیوهای حرارتی-پراواز، تیپلاواز، ماتاواز، گزاتورباواز و غ. منبة خصوصی انرژیه (در پراواز-jmo-uiuhu بوغی، در تیپلاواز و ماتاواز-محرک درون‌سوز، در گزاتورباواز-توربین گزی و غ .) دارند. لاکامتیوهای الکتریکی زلیکتراواز، الکتروپایزد و غ. با قوّة محرک الکتریکی حرکت می‌کنند.

موافیق تعیینات لوکوموتیوها را به مگنیترلی و صناعتی جدا می‌کنند. لوکوموتیوهای مگیسترلی بارکش، پسسجیری (برای کشیدن پایزدها) و منیاوری (برای کار در ستنسیهیخای راه آهن) می‌شوند. لوکوموتیوهای صناعتی را برای کشاندن بارهای گوناگون در داخل کارخانه‌ها، کان و شخته‌ها و غ. استفاده می‌برند. همة نمودهای لاکامتیوها با اقتدار نامینلی، قوّة کشش، سرعت و ک. ا. م. توصیف کرده می‌شوند. در زمان حاضره اساساً تیپلاواز و الکترووازها استحصال کرده می‌شوند.

«لوکوموتیو»، جمعیّتی عمومی‌اتّفاقی اختیاری اسپورتی اتّفاقیی  کسبة کارکنان نقلیات راه آهن، یکی و اوّلین جمعیّتهای کارگری اسپورتی در ا.ج.ش.س.. سال 1930 تأسیس یافته است. کارگران و خذمتچیان نقلیات راه آهن، ساختمان نقلیات و ماتراپالیتین را متّحد می‌کند. ه‌ا سال 1957 اعضای اتّفاق بینلخلقی اسپورتی راخیاهنچیان. ورزشگران «لوکوموتیو» در برقرار و انکشاف اسپورت ساویتی سهم کلانی گذاشته‌اند. ا. ب. مکانیک (ورزش وزنین) ، ا. ک. کپچینسکیی (کانکیتازی) ، ن. ن. مرکاو، ا. و. رودکاو (لیجرانی) ، ن. س. ر­زوماوسکیی (فوتبال) ، ا. و. کزنس­کیی (گشتین) ، س. ا. امیلیناو (باکس) ، پ. ا. دنیسینکا (ورزش سبک) ، ک. تروین (بسکتبال) و ف. ا. دوز-خاتمیرسکیی (شاهمات) برین اعضایان جمعیت از جملة اسپورتسمینهای مشهور سالهای 30-40-م می‌باشند. جمعیت دارای بیشتر از 7 هزار کالّیکتیوی فیزکولتوری بوده، آنها زیاده از 1، 3 ملن نفر ورزشگران را دربر می‌گیرند. در «لوکوموتیو» زیاده از 40 نمود اسپورت وجود دارد.

به بازیهای اسپورتی قریب 300 هزار نفر، توریزم 140 هزار ورزش سبک 90 هزار، لیجتازی 116 هزار، شاهمات 100 هزار، تیراندازی 80 هزار نفر شوقمندان شغل دارند. در «لوکوموتیو» بیشتر از 220 هزار انستروکتاران جمعیّتی، ترینیران و داوران کار می‌برند. جمعیّت «لوکوموتیو» بسیار استادان اسپورت ا.ج.ش.س.، استادان خذمت‌نشان‌دادة اسپورت، استادان کلسّ بینلخلکی-داشته، زیاده از 360 هزار ورزشگران رزرید دارند. اسپورتسمینهای «لوکوموتیو» در واخوریهای سیر‌شمار عمومی‌اتّفاقی و جهانی برآمد کرده، عنوان چمپیونی را به دست می‌آرند. آنها اینچنین چمپیونهای چندینکرتة بازیهای عالمپیند. بیش­تر از 250 ستدیان، 500 زل اسپورتی، 390 انشائاتهای تیراندازی و لیجتازی، 36 حوض شناوری، 600 لگیر اسپورتی-تندرستی، بزه‌های توریستی و غ، اینچنین 8000 میدانهای اسپورتی در اختیار ورزشگران «لوکوموتیو» می‌باشند. برای کامیابیهای اسپورتی زیاده از 100 نفر ورزشگران «لوکوموتیو» با مکافاتهای حکومتی سرفراز گردیده‌اند.

سال 1955 در دوشنبه ساویت ریانّ جمعیّت اختیاری اسپورتی راه‌آهنچیان «لوکوموتیو» تشکیل کرده شد. جمعیّت «لوکوموتیو» پایتخت ریسپوبلیکه 30 کالّیکتیو فیزکولتوری دارد، که آن 3850 نفر (1980) فیزکولتورچیان-کارگران و خذمتچیان راه آهن را متّحد می‌سازد. ورزشگران «لوکوموتیو» اشتراکچیان قوّه‌آزمایهای زیاد ریسپوبلیکوی و عمومی‌اتّفاقیند. جمعیت سالهای 1977-80 19 نفر استاد اسپورت ا.ج.ش.س.، 38 نفر نامزد به استادی اسپورت و 2495 نفر رزریدّاران تییار کرده است. سال 1980 941 نفر نشان سر سنگی گتا گرفتند. اعضایان «لوکوموتیو» از ستدیان، زل اسپورتی، لگیری

سپارتی-تندرستی و دیگر انشائاتها ثمره‌ناک استفاده برده، مهارت اسپورتیشان را بلند می‌کنند. بیشتر از 2911 نفر اعضایان جمعیت به گیمنستیکة استحصالی مشغولند (1980). س. ابّ‌الله‌اف.

در بارمان

Инчунин кобед

پستیریزتسیه

پستیریزتسیه (از نام عالم فرنسوی ل. پستیر) ، کانسیروانی محصولات خردنی در پستیریزتارها با راه …