معلومات آخرین
Home / مختلف / قسر زمستانی

قسر زمستانی

قسر زمستانی در لنینگراد، یادگاری معماری ا. 18. ق. ز. تا س. 1905 بارگاه اساسی امپراتوران روس بود. اوّلین «خانة زمستانی» برای پیاتر 1 س. ، 1711 در ساحل جویی زمستانه و دوّمش در جای بنای حاضرة تئاتر ایرمیتج (1716-19، معمار گ. ا. متّرناو، س-های 1720 معمار د. تریزین تعمیر کرد) ساخته شد. س. 1732 و. و. رستریلّ در ساحل د. نیوه، در میدان قصر به ساختمان ق. ز.-ا سوّم (چند بار از نو ساخته شده است) آغاز کرد. ق. ز.-ا چارم، قصر موقتی و چوبین را س. 1755 و. و. رستریلّ در گشة خیابان نیوه و ساحل د. مایکه بنیاد نمود، که س. 1762 ویران کردند. ق-ز.-ا پنجم، که حالا وجود دارد، س. 1754-62 (معمار و. و. رستریلّ، در جای ق. ز.-ا سوّم) با اسلوب براکّا ساخته شد. شکل بنا چارکنجه و حولیدار، نمایش ر و به نیوه، ادمیرلتییستوا و میدان قصر. طاقهای ق. ز. چندین بار از نو ساخته شده‌اند (انفیلدهای کنار نیوه و سلام‌خانة شاه، زل گیارگیوی، س-های 1780-90، معماران ک. کورینگ و ا. ا. ستراف؛ نیتارستان جنگ وطنی، 1812، 1826، معمار ک. ا. راسّ). بعد از سوختار 1837 طاق و تالارهای کلان را معمار و. پ. ستساو و اتاقهای داخلی را معمار ا. پ. بریولّاو برقرار کردند. 9 ینو. 1905 در میدان ق. ز. نمایش کارگران بی‌اسلحه تیرباران کرده شد. در دورة ریف. فوریه 1917 ق. ز. از جانب قشونهایی، که به طرف خلق گذشته بودند، اشغال کرده شد. از ژوئیة 1917 ریزیدینتسیة حکومت موقتی برجوزی گردید. در عرفة ریف. کب. ساتس. اکتبر شب 25-26 آکت. (7-8 نایب .)    1917 گوردیة سرخ، سربازان و       ملاّحان روالیوتسیانی ق. ز.-را، که گرنیزان  2، 7 هزارنفرة یونکیرها محافظت می‌کرد، محاصره نموده قصر را ساعت 2-یو 10 دق. شب 26 آکت.   با هجوم قتی گرفتند و اعضایان حکومت موقتی را حبس کردند. س. 1918 یک        قیس و س.       1922 تمام بنای ق. ز.   به ایرمیتج دولتی سپاریده شد.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …