معلومات آخرین
Home / مختلف / قرابوره

قرابوره

قرابور. قرارگاه پلیالیتی منسوب به مدنیّت مستی. در ساحل چپ د. وخش، 37 کم جن. غرب ش. قُرغان تپّهواقع است. س-های 1957-64 و. ا. رناو کشف و تدقیق نمود. آلات پلیالیتی در سمت شیم. تپّه‌ها در سوفچه‌های قدیمة وادیها دچار می‌شوند. سوفچه‌ها از دورة گیالاگی پلییستاتسین بالا باقی مانده‌اند. از 9 محل در تول 2، 5 کم همگی 8000 آلات (چاپّیر، چاپّینگ، نوکلیوس و غ .) جمع آورده شده است. بازیافتهای ق-موافق شکل و اصول تییار کردن به مدنیّت سان پاکستان و شیم. غرب هندوستان اندکی مانند بوده، از روی تکمیل همچون آلات مدنیّت مستی فرق می‌کنند. از این سبب بازیافتهای ق ،.-را چون یگانه شکل مستقل مستیی-سانی دورة مستی آسیای میانه جدا کردن و شرطاً به هزاره‌های 70-50 تا م. نسبت دادن ممکن است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …