معلومات آخرین
Home / مختلف / قلعة موغ

قلعة موغ

قلعة موغ، یادگاری آرشیالوگی ا. 8، که 3 کم دورتر از دیهه امروزة خیراباد ر-ن عینی، ویل لنین‌‌آباد واقع است. س. 1933 باستان‌شناس ل. ا. فرییمن کشف کرده، س. 1947 ا. یو. یکوباوسکیی، س. 1965 ب. یه. ستویسکیی و یو. یعقوباو تدقیق نموده‌اند. ک. م. استحکام دهقانان رباط بوده، 5 خانة درازرویه گمبزشکل داشته است (درازی هر یک 4 خانه 17، 5 م، درازی خانة پنجم 12، 5 م). عمارت ق. ک. دوآشیانه بوده، تنها خانه‌های آشیانة یکم باقی مانده‌اند. در نتیجة حفریات س. 1933-یوم 74 حجّت سغدی و یک حجّت عربی یافت شدند (نیگ. حجّتهای قلعة موغ).

ز ق. ک. اینچنین بیشتر از 400 اشعیای مدنیّت مادّی، از جمله پاره‌های متاعهای ابریشمی، پختگی، پشمی، آلات محنت و یراق و اسلحة زیاد یافت شدند. سپر چوبین سغدی نیز به دست آمد، که آن با پوست رویکش شده، با تصویر سوارة مسلّح زیب یافته است.

د .: ب ا ا ت آ و ا چ ا. ب. ، نخوادک نه گاری موگ، «تر. تدجیکسکایی آرشیالوگیچیسکایی ایکسپیدیتسی»، ت. 2، م.-ل. ، 1958؛ یکوباو یو. ، آرشیالوگیچیسکی رسکاپک گردنیه گیسار. «ازو. آتدیلینیه آبشیستوینّыخ نوک ان تدجیکسکایی سّر»، ش 4، د. ، 1966.

یو. یعقوباو

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …