معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / قهرمان ادبی

قهرمان ادبی

قهرمان ادبی، اشتراک‌کنندة اساسی واقعه‌های اثر بدیعی ست، که در انکشاف واقعه‌ها، خط سیوجیت تأثیر داشته، خولچ و خصلتش هرطرفه تصویر می‌شود. برابر ق. ا. مفهومهای پیرسانج، کارکتر، تیپ و آبرز بدیعی را استفاده می‌برند، ولی بیشتر ضمن ق. ا. شخصانی در نظر داشته می‌شوند، که خصلتهای باطنی و ظاهری، مبارزه و مقصد و مرام آنها با ایده‌آل مؤلف (قهرمان مثبت) موافقت می‌نماید. مفهوم ق. ا. از زینه‌های نخستین تصویر آبرز انسان در ادبیات، از حماسه (ایپاس)-ا ملّی ابتدا می‌گیرد. در این گونه اثرها اشتراک‌کنندة اساسی اثر شخص پهلوان‌جثّه و قوی‌اراده است. دیگر اشتراک‌کنندگان اثر نسبت به قهرمان اساسی مقام پست‌تر دارند و در کارنمایها عورا یاری می‌کنند. با مرور زمان مفهوم ق. ا. تحوّل را از cap گذرانید. در ادبیات دورة نو آن را نسبت به چندین اشتراک‌کنندة اثر ادبی استفاده کردن ممکن است. در ادبیات ساویتی تاجیک قهرمانان نو ادبی تصویر یافته‌اند، که تجسم انسان مبارز بهر آزادی، ساختمان ساتسیلیزم و کمونیزم می‌باشند.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …