معلومات آخرین
Home / جامعه / خیزانه

خیزانه

خزانه، مجمع چیزهایی، که پنهان کرده در زمین گورانیده شددند و برای صاحبشان ارزش گران دارند. خزانه‌ها قریب در همه جاها پیدا شده‌اند و عادتاً برای علم تاریخ سرچشمة مهمند. قدیمترین خزانه‌ها بدوره‌های نیالیت و اینیالیت منسوبند.
در حدود تاجیکیستای خزانة آمودریا، خزانة شهرستان، خزانة آثار برنجی عصر 11-12 از دیهه قلعة بلند ریان عورا تپّهو خزانة سیر‌شمار سکّه‌های عصرهای گوناگون از ناحیه‌های مختلف یافت شده‌اند. و. پولاداف.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …