معلومات آخرین
Home / جامعه / غولام

غولام

غولام (ار. -بنده، بندة زرخرید) ، 1) بنده‌های زرخرید در مملکتهای مسلمانی عصرهای میانه؛ 2) گوردیة سوارة دائمی در خلافت عبّاسیان، که در عهد خلیفه مأمون (حکمر. 813-833) از غلامان جوان از خارجه خریده شده (اساساً ترکنجاد) تشکیل می‌یافت. سربازایی گوردیه‌های درباری دیگر دولتهای مسلمانی عصرهای میانه (مرادفش مملوک، نیگ. نیز مملوکها) همچنین نام داشتند. 3) در امپراتوریم عثمانیه-سربازان قطاری لشکر فئودالان. 4) در سلطنت دهلی (هندوستان) -سربازان غلام ترکنجاد و سلطانهای دهلی (س-های حکمرانیشان 1206-90) ، که از هیت فرماندهیی  این سربازها برآمده‌اند. 5) یکی از صنفهای اساسی جمعیّت غلامداری، که از تمام حقوقهای اچتیمایی و سیاسی محروم بود (نیگ. نیز ساخت غلامداری)

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …