معلومات آخرین
Home / مختلف / فوتوهی مروزی اسیر‌الدّین شرفولودبا

فوتوهی مروزی اسیر‌الدّین شرفولودبا

فوتوهی مروزی اسیر‌الدّین شرفولودبا (سال تولد و وفات نامعلوم) ، شاعر فارس-تاجیک (عصر 12). معلومات ابتدایی را در زادگاهش-مرو گرفته، در قمان جا علمهای زمانش را از خود کرده، کمال یافته است. فوتوهی مروزی صاحبدیوان بوده است، ولی دیوان او تا زمان ما نرسیده است. در ایجادیات. فوتوهی مروزی غزل و قطعه موقع اساسی دارند. در غزلیاتش زیبایی‌های طبیعت و فکر و احساسات مهرپرور قهرمان لیریکی را با سبک خراسان-سادهیو روان افاده کرده است. موقتات و بیشتر آهنگ اجتماعی و تنقیدی دارند. شاعر طرفدار عدل و داد، مروّت و همت، نیکی و خوب بوده، ظلم و بیدادی، بی‌عدالتی و ریاکاری و اخلاق ضمیمه را تنقید کرده است. . فوتوهی مروزی در انشای نثر نیز دست داشته است، ولی از آثار منثورش نمونه‌ای تا به ما نرسیده است. ا. عبدالله‌اف.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …