معلومات آخرین
Home / مختلف / فوری شرل

فوری شرل

فوری شرل (7. 4 1772، بی‌زنسان-10. 10. 1837، پریج) ، سوسیالیست خیالی فرنسیه. از عایلة تاجر. بعد ختم مکتب خودآموزی کرده است. تمام عمر در تجارتهانه‌ها کار کرده است.
فوری ساخت برجوزی را سخت تنقید کرده، طرح برنامة جمعیّت آینده‌ای را کشیده است، که در آن یک «هماهنگی» مویینی حکمران بوده، برای ظاهر شدن همة قابلیّت انسان گویا شرایط فراهم می‌آمده باشد. قسم اساسی جمعیّت نو او را اتّحادیه‌های نمونوی محنتی (فلنگه‌ها) تشکیل می‌دادند. آنها می‌بایست استیهسادات همة ساحه‌های صناعت و خواجگی قشلاق را به راه می‌ماندند. فوری تخمین جسورانه‌ای در بارة جمعیّت کمونیستی (محنت همچون طلبات و منبة خوشی و حلاوت انسان، ه‌ا بین رفتنّ زیدّنیت بین محنت فکرنیو جسمانی و غیره) کرده بود. برابر چنین عقیده‌ها او مالکیّت خصوصی را رد نکرد و برهم خوردن صنفها را نمی‌پذیروفت. جمعییگگ نو، به فکر فوری، با راه ترغیب آزادانة غایه‌‌های سوسیالیستی به عمل می‌آید. پیروان فوری در فرنسیه و. کانسیدیرن، در روسیه م. و. پیترشیوسکیی بودند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …