معلومات آخرین
Home / جامعه / بازار جهانی سوسیالیستی

بازار جهانی سوسیالیستی

بازار جهانی سوسیالیستی، مجموع مناسبتهای خرید و فروش در نظام جهانی سوسیالیزم. بازار جهانی سوسیالیستی بعد جنگ دوّم جهانی بنا بر تشکّل سیستم سوسیالیستی خواجگی‌داری و به راه ماندن سودای بیرونی با دولتهای سوسیالیستی عرض هستی کر­ده بود. اساس مبادلات مالی بازار جهانی سوسیالیستی تقسیمات بینلمیللی محنت محسوب می‌شد. در امپراتوری اتّتیهاد شوروی سوسیالیستی سه شقل بازار جهانی سوسیالیستی موروّج بودند: دولتی، کااپیرتیوی و کالخوزی. مبادلات مالی ممالک سوسیالیستی به پیشرفت تکنیکی، افزایش استحصال محصولات ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق، بهتر گردیدن صفت مالهای سیرمصرف و غیره مساعدت نمود. در بازار جهان سوسیالیستی حصّة ‌بیشتر سودای بیرونی در اختیار ساختارهای مربوطة دولتی (وزارت سودای خارجی) قرار داشت. در این تجارت کااپیرتسیه سهم اندکی را صاحب بود. بنا بر این دشواریها پیش آمدند. اعضای بازار جهانی سوسیالیستی مجبور شدند، که رو به همگرایی اقتصادی جهان سوسیالیستی آرند، استحصالات صناعتی را مخصوص گردانند. به همین وسیله کارگاههای نو استحصال تکنیکة زمانوی بنیاد یافتند. خواجگی‌داری سوسیالیستی به نظام فعالیّت نقشوی اساس یافته بود. از این لحاظ بازار جهانی سوسیالیستی نیز در اساس نقشه عمل می‌کرد و امکانات به مدّ نظر گرفتن وضع بازار را نداشت. کلّ قراردادها مربوط به نقشخای دولتی، روندهای همگرایی اقتصادی و غیره بودند. در نهایت کار مناسبتهای اقتصادی دولتهای شریک سرد گشته، موجب کاستن متّفقی و رفاقت به بازار جهانی سوسیالیستی شد.

دبیات .: دیختیر گ. ا. ساویتسکیه تارگاولیه و پیریاد ساتسیلیزمه ا رزویرنوتاگا سترایتیلستوه کمونیزمه. مسکو، 1965؛ گوگول ب. ا. ایکانامیکه ساویتسکایی تارگاول. مسکو، 1971؛ اسامتاو و. ، حبیباو س. مناسبتهای مالی و پولی در دورة سوسیالیزم-مناسبه ت تیپ نو. دوشنبه، 1977؛ ایوانیتسکیی و. ا. ایکانامیکه تارگاول. کییف، 1978؛ ایکانامیچیسکام اینتسیکلاپیدیه. پالیتیچیسکیه ایکانامیه. مسکو، 1980.                                                                                     

ب. اسامتاو.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …