معلومات آخرین
Home / مختلف / باقییف رستم خدایینزراویچ

باقییف رستم خدایینزراویچ

باقییو رستم خدایینزراویچ (تولد 21. 1 1978، شهرک سامانیان ناحیة رودکی) ، ورزشگر تاجیک، گشتین‌گیر، استاد شایستة ورزش تاجیکستان عاید به دزیودا (2003) و گشتین ملّی قُرش (2006) ، استاد ورزش درجة بینلمیللی از نمود عالم­پی دزیودا و قُرش، مربّی شایستة ورزش جمهوری تاجیکستان (2007). نازکیهای گشتین ملّی و دزیودا را از پدرش-مربّی خدمتنشاندادة ورزشی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان باقییف x. غ. آموخته است. چمپیون چندینکرتة تاجیکستان عاید به گوش­تین ملّی قُرش، دزیودا و سمبا (1995-2007). ختمکر­دة دانشکدة تربیة جسمانی تاجیکستان (2000). از سال 2000 مربّی مکتب مخصوص ورزشی عاید به دزیودای ناحیة رودکی. باقییف در مسابقه‌های ورزشی سیر‌شمار بینلمیللی اشتراک نموده، غالب و صاحب مدال و جایزه‌ها گشته است. جایزه‌دار چمپیونت آسیا در شهر دیهلی هندوستان (1995) ، شرکتدار بازیهای المپیک در شهر اتلنته (1996) ، چمپیون مسابقه‌های آسیای غربی در شهر تهران (جمهوری اسلامی ایران، 1997) ، چیمپی­ان مسابقة بینلمیللی برای دریافت جایزة حکیم ات-ترمذی (شهر ترمذ، 2003) ، چمپیون بازیهای پنجم آسیای مرکزی عاید به گشتین دزیودا و قُرش (شهر دوشنبه، 2003) ، جایزه‌دار چمپیونت آسیا در شهر المه‌اتا (2004) ، چمپیون جهان عاید به گشتین ملّی قُرش (شهر تاشکید، 2005) ، دارندة مدال برنجی مسابقة بینلمیللی در شهرهای المه‌اتا (2006) و تهران (2006).

ن. شریپاو.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …