معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / سپ نریان

سپ نریان

نریان، یغیر، اسپ نر. نریان نظر به مادیان سستتر کلان می‌شود و دیرتر بالغ می‌گردد. نسبت به بیتل وزنینتر، سر دوشش 2-3 سم بلندتر، سرش کلانتر بوده، پایهای دراز مستحکم دارد. ایغیر برای بهتر کردن صفت گلة اسپان اهمیت کلان دارد. هنگام انتخاب نریان برای نسلگیری به دوندی، قاب-لییتن بارکشی، فعالیّت جنسی، ساخت بدن و صفتهای ذات اسپ دقّت جدّی می‌دهند. برای داخل نمودن زاتهای بهترین مادیانهای خوش‌ذات را انتخاب می‌ک و-نند. در گله از یک نریان با راه طبیعی 25 و با راه صنعی (از نطفة نریان) تا 500 مادیان باردار می‌شود.

در بارمان

Инчунин кобед

lolaarusak

لاله‌اروسک

لاله‌اروسک (رpaver rhoeas) ، یک نوع گیاه یکساله. پایهش (درازی‌اش 5-40 سم) حمیده و مویکهای …