معلومات آخرین
Home / علم / بدولّاخوجه‌یف ذکی

بدولّاخوجه‌یف ذکی

عبدالله‌خوجهیف ذکی یعقوباویچ (12. 2. 1929، خجند-25. 2. 1991، دوشن­بی) ، دُختُر بیمار-خایسیرایتی، داکتا­ر علم طبّ (1967) ، پروفسور (1969). ختم­کردة فکولتیت پیدیتری انستیتوت دو­لتی تبّی تاجیکستان (ادتّ) به نام ابوعلی ابن سینا (1950). سالهای 1955-1960 اسیستنت و داتسینت کفیدرة بیماریهای سرایتی ادتّ، 1967-1968 جا‌نشین دیریک­تار عاید به کارهای علمی انستیتوت ایپی­دیمیالوژی و گیگیینة شهر دوشنبه.

سال 1968 در زمینة بیمارخانة شهری کلینیکی ش2 کفید­رة بیماریهای سرایتی کودکان را تشکیل کرده، تا سال 1991 مدیری آن را به عهده داشت. سرینفیکسیانیستی وزارت تندرستة جمهوری تاجیکستان عاید به بیماریهای کودکان (1968-1987). در موضوع «آموزش روند آکسید و برقرارشوی و موازنته کیسلاته و اشکار هنگام بیماری بات­کین» رسالة دکتری حمایه کرد­ست. عاید به بیماریهای سرایتی زیاده از 100 اثر علمی، تعلیمی و متدی دارد.

فعالیّت علمی و عملی عبدالله‌خوجهیف اساساً به دریافت اصولهای ثمره‌ناک پیشگیری و طبابت گیپتتهای ویروسی روانه شده‌اند. تدقیقات در این سمت با همکاری بیمارخانه و انستیتوتهای نامی ساویتی، مثلاً، انستیتوت ویروسالوژی به نام د. ا. ایوانف­سکیی ا ایت ا.ج.ش.س.، همچنین انستیتوت گستراانتیرالوژی و انستیتوت ایپیدیمیالوژییو گیگیینة تاجیکستان صورت گرفته‌اند.

با راهبری ابدولاخوجّه‌یف در سابق اتّفاق ساویتی بار نخست در تاجیکستان برای نظارت کودکانی، که گیپتتهای ویروسی را از سر گذرانده‌اند، همچنین ب­رای آدمان گرفتار بیماریهای مزمن ویروسی جگر حجره‌های دیسپنسری تشکیل کرده شدند. با آردین دوستی خلقها (1989) سرفراز گشته است.

اس .: تشخیص و معالجة بیماری باتکین در بچگان، د. ، 1970؛ طرز و اصولهای معالجة بعضی بیماریهای وزینین بچگانه. د. ، 1972.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …