معلومات آخرین
Home / علم / بدولهسناو ابدولرهیم

بدولهسناو ابدولرهیم

ابدولهسناو ابدولرهیم عبدالحمیداویچ (تولدش 28. 6. 1960، دیهه اچقورغان ناحیة قدمجای قرغیزستان) ، ارباب رشتة حقوق تاجیک، ژنرال-میار عدلیه (2008). ختم‌کردة فکولتیت حقوق‌شناسی دانشگاه ملّی تاجی­کستان (1983).

سالهای 1983-1986 مفتّش پراکورتورة نقلیاتی تاجیکستان، 1987-1891 سرموفتّیش عاید به کارهای مخصوصاً مهم در نزد پراکورار رسّ تاجیکستان، 1991-1992 معاون پراکورار ناحیة راه آهن شهر دوشنبه، 1992 پراکورار ریاست تفتیشاتی پراکورتورة ولایت لنین‌‌آباد، 1993-1996 سردار ریاس­ت تفتیش پرونده‌های جنایتی مخصوصاً مهم پراکورتورة ژنرالی جمهوری تاجیکستان 1997-2003 معاون پراکورار ولایت سغد، 2003-2007 پرا­کورار شهر استروشن.

سالهای 1993-1996 راهبری تفتیش پرونده‌ها عاید به جنایتهای مخصوصاً وزنین گروههای مسلّح متشکّل جنایتی را به عهده داشت. از روزهای اوّل تأسیسیابی اگینتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارّوپسیة جمهوری تاجیکستان (ژانویه 2007) معاون دیرکتور این مقامات می‌باشد. برای خذمتهای ارزشمندش سزاوار می‌­دل «خذمت شایسته» گردیده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …