معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / بدولهمید کاتب

بدولهمید کاتب

عبدالحمید کاتب ابوغالیب عبدالحمید ابن یحیی ابن سعد (680-750) ، نویسنده، کاتب (دبیر)-ا عربیزبان ایرانینجاد. در آغاز فعالیت در شهرهای گوناگون عراق به تعلیم کودکان مشغول شده است. بعداً در دیوا­ن خلیفه‌ها یزید ابن ابدولملیک (حکمرانی‌اش 720-724) ، هیشام ابن اب­دولملیک (حکمرانی‌اش 724-743) و آخرین خلیفة اموی مروان ابن محمّد (حکمرانی‌اش 744-750) خدمت کرده است. در زمان مروان عبدالحمید کاتب سروری دیوان رسایل را به عهده داشت و یکی از مقرّبان و مشاوران خلیفه گردید.

بدولهمید کاتب شخص بامعرفت، دانندة تاریخ و ادبیات و زبان عربی و فارسی بود. عبدالحمید کاتب چون نویسنده، پایه‌گذار نوع ادبی ترسل در نثر عربی معروف گردیده است. رسایل نوشتة او شهرت تمام داشتند و اکثر اشخاص به این کسب مشغولبوده به او پیروی می‌کردند. موافق اخبار ابن ندیم مجموع رسای­ل تدوینشدة عبدالحمید کاتب بیش از هزار صحیفه را در بر می‌گرفته است. تا زمان ما مقدار کمه رسایل عبدالحمید کاتب توسط آثار تاریخی و ادبی رسیده‌اند.

رسایل بازمانده از عبدالحمید کاتب در موضوعهای سیاسی، اجتماعی و شخصی نوشته شده‌اند. یکی از رساله‌ها از جانب خلیفه مروان به پسرش (ولیعهدش) انشا گر­دیده است. نامة دیگر-«رساله اله-ل-کوتّاب» دستوریست به کاتبان (دبیران) عاید به نازکیهای این کسب و تأکید دانش‌اندوزی در ساحه‌های تاریخ، ادبیات و دیگر علمها. هشت نامة دیگر از عبدالحمید کاتب رسیده است، که در موضوعهای نهی شطرنج. در وصف برادری، عاید به شکار، عاید به خانوادة خویش، ذکر فتح، در تولد فرزند، در بروز یک فتنه و عاید به یکی از یاگیان حکومت نوشته شده‌اند.

ز آثار عبدالحمید کاتب برمی‌آید، که او از آثار ادبیات تا اسلامی ایرانی وقوف کامل داشته است و از آن در تألیف رساله‌هایش استفاده برده است. در بعضی رساله‌های او تعس-ر اندرزنامخای ادبیات پخلوی ایخیاس می‌شود. به واسطة ایجادیات عبدالحمید کاتب عنعنه‌های ادبیات مردم ایرانینجاد به نثر عرب گذشته‌اند.

د .: ابن خلّ اکان، وفیات ال-اعیان و انبا و ابنا-ایز-زمان، ج-های 1-8، بییروت، 1968-1972؛ فیلشتینسکیی ا. م. ، استاریه عربسکایی لیتیرتورы، م. ، 1985.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …