معلومات آخرین

یکته

یکته لباس سبک تابستانه‌ای است، که اساساً مردان می‌پوشند. پیش‌کُشاد، دراز، گریبانش راست و دراز لگندشده است. در بر پیش دو کمرچه یا توگمه و سوراخی توگم‌گذرانی دارد. اکثر از کرباس، تیک، سوف سفید و متاع سبز رخدار بی‌استر مدزند. یه. اساساً لباس کهنسالان به شمار می‌رود.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …