معلومات آخرین
Home / مختلف / بوسید گرگانی

بوسید گرگانی

بوسید گرگانی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، شاعر فارس-تاجیک (عصر 12). جزئیات ترجمة حالش معلوم نگردیده است. از اشعار باقیمانده‌اش برمی‌آید، که او در آنها اندیشه و مطلبهای اجتماعی سیاسی، تنقید ظلم و ظالمی، مبارزه به مقابل بی‌معرفتی و مردمازاری بعضی اعیان و اشراف انعکاس یافته‌اند. موافیک معلومات سرچشمه‌های ادبی در ایجاد نوعهای شعر – مثنوی، قصیده، غزل، رباعی، قطعه‌ها و غیره مهارت خاص داشته است. نمونه‌های اشعارش در تذکره‌ و بیاضها آورده شده-اند. ابیات زیرین از اوست:

ان قوم، که ایشان ره احرار سپردند،
هوال چهان باطل و بازیچه شمردند.
میهنتزدگان را به کرم دست گرفتند،
چون دست گرفتند، بر آن پایی فشردند.
اشان همه رفتند و جهان جمله به مشتی
3-این ناکس و نامردم و نامرد سپردند…
قومی همه ناقصه و نوقیسه، که از بخل،
نام کرم از نامة هستی بسوتوردند…

ه. قلندراف.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …