Home / 2017 / December / 13

Daily Archives: 13.12.2017

بازار جهانی سوسیالیستی

bozori-chahoni

بازار جهانی سوسیالیستی، مجموع مناسبتهای خرید و فروش در نظام جهانی سوسیالیزم. بازار جهانی سوسیالیستی بعد جنگ دوّم جهانی بنا بر تشکّل سیستم سوسیالیستی خواجگی‌داری و به راه ماندن سودای بیرونی با دولتهای سوسیالیستی عرض هستی کر­ده بود. اساس مبادلات مالی بازار جهانی سوسیالیستی تقسیمات بینلمیللی محنت محسوب می‌شد. در …

مفصل

بازار بینلمیللی سرمایة قرضی

bozor-karz

بازار بینلمیللی سرمایة قرضی، نظام مناسبتهایست، که در آن سرمایة قرضی، مبلغهای پولی به مزاجان بر عوض گرفتن فایض و در مهلت مویین برگرداندن آنها داده می‌شود. آن بازار مناسبتهای قرضی تنظیمشونده بوده، همکاری دو نفر، یعنی قرض‌دهنده و قرضگیرنده را مو­یین می‌کند. بازار بینلمیللی سرمایة قرضی عملیات زیرین را …

مفصل

بازار طلا

bozori-tilo

بازار طلا، بازاری، که محاسبات بینلمیللی، طلبات صناعت میشی، پس‌انداز خصوصی و مبلغ‌گذاری را عملاً تأمین می‌نماید. بازار طلا برجوی و غیریبیرجوی می‌شود. طلا در برابر دیگر اشیا ابژکت تجارت برجوی است. بازار برجوی طلا بازار متشکّل بوده، از جانب برجه‌های فلزات و سنگهای قیمت‌بها راه‌اندازی شده است. بازار غیریبیرجوی …

مفصل

بازار اسعار

bozori-asor

بازار اسعار، سلسلة مناسبتهای استوار اجتماعی-اقتصادی و سازمانی، که هنگام خریدن و (یا) فروختن اسعار خارجی، خوجّتهای پولی اسعار خارجی، اینچنین عملیات عاید به گردش سرمایة مبلغ‌گذاران خارجی تشکّل می‌یابد. در بازار اسعار موافقت منفعتهای مبلغ‌گذاران، فروشنده‌ها و خریداران اسعار گرانبها به عمل می‌آید. صرّافی (زر‌شناسی و عوضکنی پول) در …

مفصل

بازار سیاه

bozori-siyoh

بازار سیاه، 1) نرخ‌گذاری غیریرسمی و عملی­یات با کاغذهای قیمتناک در ابتدای پیدایش آنها در بازار. 2) سودای غیریقانونی، که در شرایط تقسیمات معیاری و تنظیم مأموری نرخها بر زیان حقوق خریدار به میان آمده است. 3) سودای پنهانی مالهای منعشده.

مفصل

بازارقلعه

bozorkala

بازارقلع، یادگار دورة برنجی در پایان‌آب رود آمو، منسوب به عصرهای 15-12 تا میلاد بازیافتخای بازارقلعه در بارة با زراعتکاری و چارواداری مشغول بودن قبیله‌های محلی معلومات می‌دهند. در همین ناحیه باششگاههایی به بازارقلعه مانند یانباش-6، بازار-2 و 3، کوکچه-2 تدقیق شده‌اند. این یادگاریهای مدنیّت سویورغان با نام بازارقلعه مشهورند. …

مفصل

بازار پول

bozori-pul

بازار پول، بازار سرمایه‌‌های کوتاهموهدت در شکل قرض و کاغذهای قیمتناک به مهلت، عادتاً، تا سه ماه (90 روز). در بازار پول شخصی، که از روی شرط مویین قرض می‌دهد (قرض‌دهنده) و شخصی، که از روی شرط مویین قرض می‌گیرد (قرضگیر) ، شرکت می‌ورزند. یکی از طبقه‌های اشتراکداران بازار پول …

مفصل

بازاردره

bozordara

بازاردر، دمنة شهر قدیمی عصرهای 10-12 در وادی د. آقجیلغه، شاخاب چپ مرغاب در پامیر شرقی. آن از کاروانسرایی، اقامتگاه، قبرستان، حمام و آتشکده عبارت بود. کاروانسرایی از دیوارهای سنگین چارکنجشکل ساخته شده، مساحتش 2000 م2 می‌باشد. کوچة مرکزی کاروانسرایی 43 م درازی داشته، 2 درآمدگاه-شمال شرقی و شمال غربی …

مفصل

بازار آزاد

bozori-ozod

بازار آزاد، خرید و فروش کاغذهای قیمتناک از جانب بانک مرکزی (ملّی) با مقصد تأثیر رساندن به مقدار پول در گردش بوده و حجم قرضها. عملیات اساساً به توسط کاغذهای قیمتناک کوتاه‌مدّت دولتی و بعضاً با کاغذهای میانه و دراز­موهلت صورت می‌گیرد. در نتیجة خرید مبلغ‌گذاری به نظام اقتصادیات افزایش …

مفصل

بازار مالیوی

bozori-moliyavi

بازار مالییوی، نظام مناسبتهایست، که در آن از نو تقسیم کردن ذخیرخای مالیوی توسط میانروان مالیوی صورت می‌گیرد. بازار مالیوی از بازار سر­مایه و بازار پول عبارت می‌باشد. در بازار مالیوی گردش سرمایه، پیشنهاد قرض، عملیات تبادل پول و واردسازی مبلغخای مالیوی در استحصالات به عمل می‌­اید. مجموع طلبات و …

مفصل