معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / لینفیلم

لینفیلم

«لینفیلم»  –  کیناستودیة آردین لنیندار لنینگراد، یکی از کلانترین کینااستودیوهای اتّفاق ساویتی. سال 1918 در پیتراگرد تشکیل یافته است. در ابتدا با نامهای زیرین مشهور بود: «کینااتدیل آکروگ پیتراگرد» (1921) ، «سیوزپکینا» (1922-25) ، «لنینگردکینا» (1925-26) ، «ساوکینا»، «سایوزکینا»، «راسفیلم» و «سایوزفیلم» (1926-34)؛ از سال 1934 «کینا-کامبینت لنینگراد»، از سال 1936 «لینفیلم».

فیلمهای بی‌آواز «لینفیلم» «میدان مشق حربی»، «شکسته‌پارة امپراتوری» (1929) و غ. فیلمهای آوازدار «لینفیلم» «چپه‌یف» (1934) ، اثر سه‌گانه در بارة مکسیم («جوانی مکسیم»، «بازگشت مکسیم»، «محلة وыبارگ»، 1935-39) ، «هفت تن جسور» (1936) ، «دیپوتت بلتیکه» (1937) ، «پیاتر یکم» (سریهای 1-2، 1937-39) ، «آدم ملتقدار» (1938) ، «معلم» (1939) ، «عضو حکومت» (1940) ، «موسارگسکیی» (1950) ، «عایلة بزرگ» (1954) ، «دون کیشوت» (1967) ، «گملیت» (1964) ، «از آتش خلاصی نیست» (1968) ، «شاه لیر» (1971) ، «مکافات» (1974) ، «روزهای آخر زمستان» (1974) ، «محاصره» (سریهای 1-2، 1976) ، «ستارة بخت» (1976) ، «یازده امید» (1976). فیلمهای «چپه‌یف»، «دیپوتته بلتیکه»، «پیاتر یکم» (سریهای 1-2) ، «آدم ملتقدار»، «عایلة بزرگ»، «مکافات» به زبان تاجیکی دوبلیج گردیده است.

صورت بنای “لینفیلم”

ریجسیسّیاران ستودیة «لینفیلم» گ. ن. و س. د. وسیلیوها، س. ا. گیرسیماو، ا. گ. زرخ، ا. گ. ایوانف، و. م. پیتراف، ل. 3. تروبیرگ، ا. ا. خییفیتس، ف. ایرملیر، س. ا. یوتکیویچ و دیگران برای انکشاف صنعت کینای ساویتی حصّة ‌کلان گذاشته‌اند.

 جایزه‌ها: «لینفیلم» با آردین لنین (1935) و بیرق سرخ محنت (1976) مکافاتانیده شده است.

سوراغه: 197101، گ. سنکت-پتربورگ، پر. کمینّااستراوسکیی، 10.

سامانه: http:// www. lenfilm. ru
نمونة ویدیوفیلمهای لینفیلم

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …