Главная / Маданият ва санъат

Маданият ва санъат

МУХАММАДИ КОШОНИ

МУХАММАДИ КОШОНИ ибни Мирмуиззуддини Мухаммад (соли таваллудаш номаълум — вафоташ 1549), хаттот ва шоири форс-точик. Аз Мирхуббатуллоххи Кошони хати настаъликро омухта, дар навиштани он ба дарачаи устоди расид. Дар навиштани дигар намудхои хат низ шухрат ёфтааст. Мухаммади Кошони хати   настаъликро ба да­рачаи хушнависони Хуросон Махмуди Шихоби ва Мирзо Саидахмади Машхади …

Муфассал »

МУХХАММАДИ БАЛХИ

МУХХАММАДИ БАЛХИ — (соли таваллуд ва вафоташ номаълум), мусаввири асрхои 15—16 форс-точик. Дар Ис­фахон таваллуд шуда, дар хамон чо фавтидааст. Аз намояндагони машхури санъати рассомии давраи Сафа­виён. Наккоширо аз падараш омухта дар манзараорои сабки хосе дошта­аст. Мкхаммади Балхи дар осораш тасвири манзара, хаёти мардумони чодарнишин. мавсими киштукор, рамаи гусфандон, чупони …

Муфассал »

МУХАММАДИ ЛОХИЧОНИ

МУХАММАДИ ЛОХИЧОНИ (соли таваллуд ва вафоташ номаълум), хушнависи охири асри 16—аввали асри 17  форс. Номи падараш Нуруддин Мухаммад. Мухаммади Лохивони аз шогирдони бехтарини Минимоди Хирави буд. У дар дарбори Шох Аббос ба китобат машгул шу­дааст. Баъди катли устодаш у аз ин даргох ранчида, ба Лохинон рафт ва пас аз муддате …

Муфассал »

МУХАММАДИ ДАЙДУЗАМИ

МУХАММАДИ ДАЙДУЗАМИ  ибни Хасан (соли таваллуд ва вафоташ номаълум), нависанда ва тарчумони асри 11 форс-точик. Рочеъ ба хаёту эччодиёти Мухаммади Дайдузами маълумоте нарасидааст. Бино ба гуфтаи Саид Нафиси («Таърихи назму наср дар Эрон ва дар забони форси») у китоби Абулхасани Кисои «Кисас-ул-анбиё»-ро аз забони араби бо номи «Нафоис-ул-ароис» ба форси …

Муфассал »

МУХАММАДИ МАЪСУМ

МУХАММАДИ МАЪСУМ (соли таваллуд ва вафоташ номаълум), хаттот ва муаррихи форс-точик. Аслан аз мардуми Кандахор. Дар Синд ба дунё омада, дар хамон чо ба воя расида­аст. Дар асри шохони мугул обру ва эътибори тамом доштааст. Чанде дар идорахои давлати хидмат кардааст. «Таърихи Синд» аз таълифоти уст. Хати настаъликро хеле зебо …

Муфассал »

МУХАММАДИ МУАММОИ

МУХАММАДИ МУАММОИ Мавлоно Шамсуддин Мухаммади Бухорои (соли таваллудтва вафоташ номаъ­лум), шоири асри 15 форс-точик. Дар бораи ин шахс Навои дар «Мачолис- ун-нафоис» маълумот оварда, уро марди шуху хуштабъе тавсиф менамояд. Мухаммад Маъсум бо Навои робитаи дусти ва рафтуомад доштааст. Аз муаммосозони машхури даврааш ба шумор мерафт. Яке аз муаммохову дар …

Муфассал »

МУХАММАДИ МУЪИН

МУХАММАДИ МУЪИН  (соли таваллуд ва вафоташ номаълум), хофиз, нависанда, мусиккишииоси охири асри 15— аввали  асри 16 форс-точик. Зодгохаш Бу­хоро, дар Хирот фавтидааст. Санъа­ти мусикиро аз падараш омухтааст. Дар мадрасаи Хирот тахсил намуда, илмхои мусики ,бадеъ, кофия, ахлок, арузро аз худ кард. Аз овони чавони ба сурудану навохтан шавк дошта, махсусан …

Муфассал »

МУХАММАДИ НАСАВИ

МУХАММАДИ НАСАВИ— Ахмад ибни Али ибни Мухаммади Мунши мулаккаб ба Шихобуддин (соли таваллудаш номаълум, калъаи Хурандизи назди ш. Нисо —1249, Халаб), муаррихи асри 13. Аз оилаи заминдори хурди хуросони. М. Н. чанде дар хизмати хокимони махаллии хонадони Алй Хамза буда, с. 1224 ба хизмати Гиёссуддин (ба­родари Чалолуддини Хоразмшох) мегузарад. Баъди …

Муфассал »

МУХАММАДИ ОМУЛИ

МУХАММАДИ ОМУЛИ — (1282, Омул, Мозандарони Эрон — 1349, хамон чо), мусикишиноси форс-точик. Аввал дар зодгохаш тахсил намуда, барои такмили дониш ба Ирок, Туркия ва якчанд шахрхои Хуросон меравад ва дар илмхои фалакиёт, аруз, тиб ва мусики машхур мегардад. Чанд муддат дар мадрасахои Исфахони ва Султонияи Мозандарон тахсил намуд. Мероси …

Муфассал »

МУХАММАД АЛИХОН

МУХАММАД АЛИХОН (1810—1842, Куканд), хони Куканд (1822—1842). Баъди вафоти падараш Умархон ба тахт нишаст. Бо максади васеъ кардани худуди хонии Куканд соли 1829 ба Кошгар лашкар кашид. Мусулмонони Кошгар аз ин истифода бурда, ба мукобили Хитой сар бардоштанд. 70 хазор уйгурхои маглубгардида хамрохи Мухаммад баргашта, дар Шахрихон ва атрофи он …

Муфассал »