Маълумоти охирин
Главная / Илм (сахифа 9)

Илм

ФОТОЭФФЕКТ

fff-1

ФОТОЭФФЕКТ, эффектиэлектри, тахти таъсири шуоъафкании электромагнити (фотонхо) электрон хорич кардани чисмро гуянд. Фотоэфект ду навъ аст; 1) Фотоэфекти беруни, тавассути конуни Эйнштейн чунин ифода мешавад; hv=+ , ин чо hv= энергияи фотон да мешавад; hv= энергияи фотон, А — кори баромад ва— энергияи кинетикии максималии электрон, h = собитаи Планк. …

Муфассал »

ФУНКСИОНАЛ

ФУНКСИОНАЛ, мафхуми математикиест, ки сараввал дар хисоби вариациони ба вучуД омадааст ва бузургии тагйирёбандаи ба функсия (хат) ё ба якчанд функсия вобастаро ифода мекунад. Бо инкишофи тахлили функсионали маънои истилохи «Функсионал» васеъ шуд. Холо ин мафхум функсили ададиеро ифода мекунад, ки дар ягон фазои хатми муайян шудааст.

Муфассал »

ФУНКСИЯХОИ ТРИГОНОМЕТРИ

ФУНКСИЯХОИ ТРИГОНОМЕТРИ, функсияхои кунч—синус (sin), косинус (соs), тангенс (tg), котангенс (сtg), соканс (sес) ва косеканс (соsес)-ро гуянд. Функсияхои тригонометриро хамчун нисбатхои дарозни (г) радиусвектори бо самти мусбатн мехвари Ох кунчи а-ро ташкилдиханда ва провасияхои хамин радиусвектор ба мехвархои коордииатахо (а ва b) муайлн кардан мумкин.

Муфассал »

ФУНКСИЯ

ФУНКСИЯ (аз лотини funtio — ичро кардан, амали гардонидан), яке аз мафхумхои асосии математикист, ки вобастагии як бузургии тагйирёбандаро ба дигараш ифода мекунад. Бузургии тагйирёбандае, ки новобаста тагйир меёбад, бузургии тагйирёбандаи мустакил ё аргумент буда, бузургии тагйирёбандае, ки ба аргумент вобаста аст, функсия (бузургин тагйирёбандаи вобаста) иом дорад. Мачмуи бузургихои …

Муфассал »

ФУНКСИЯХОИ ХОС

ФУНКСИЯХОИ ХОС, як мафхуми тахлили математикиро гуянд, ки дар мавриди чустучуи халли айниятан ба сифр нобаробари муодилахои дифференсионалии хаттии ин ё он шартхои канории якчинсаро конеъгардонаида ба вучуд меояд.

Муфассал »

ФУНКСИЯИ БАРЪАКС

ФУНКСИЯИ БАРЪАКС, яке аз мафхумхои мухимми назарияи функсияхост. Агар фулксияи у =f(х) дода шуда бошад, дар он х тагйирёбандал мустакил (аргумент), у тагйирёбандаи вобаста (функсия) мебошанд. Агар х-ро хамчун тагйирёбандаи вобаста ва у-ро чун тагйирёбандаи мустакил муоина кунем, он гох мегуянд, ки байни тагйирёбандахои х ва у вобастагии функсионалии ба …

Муфассал »

ФУНКСИЯИ ЛОГАРИФМИ

ФУНКСИЯИ ЛОГАРИФМИ, функсияи ба функсияи нишондихандаги баръаксро гуянд. Функсияи логарифми ин тавр ишора мешавад: у = In х; кимати ба х мувофики у-уро логарифмика мегуянд. Ба маънои васеъ функсияи логарифми гуфта функсияи у=1оgах-ро меноманд; ин чо а> 0 (а 1) адади ихтиёрист ва асоси логарифм ном дорад. Он тавассути формулаи …

Муфассал »

ФУНКСИЯИ МУРАККАБ

ФУНКСИЯИ МУРАККАБ, функсияи функсияро гуянд. Агар бузургии у функcияи u, яъне у = f(u) ва u дар навбати худ функцияд х, яъне u = Ψ(х) бошад, он гох у = Г(х) нисбат ба х Функсияи муракаб, яъне у=F(х) = f[Ψ(х)] аст.

Муфассал »

ФУНКCИЯИ НИШОНДИХАНДАГИ

ФУНКCИЯИ НИШОНДИХАНДАГИ (функcияи экспоненcиали), функсияи у = еx-ро гуянд; баъзан бо ехр х хам ишора мешавад. Онро дар математика бисёр татбик мекунанд. Функсияи нишондихандаги ах низ маъмуласт, ки дар он а > 0 (а 1) буда, асоси функсияи нишондихандаги ном дорад. Масалан, y=2x y=( )x функсияхои нишондихандагианд.

Муфассал »