Маълумоти охирин
Главная / Илм / ПРОГРАММАСОЗИИ МАТЕМАТИ­КИ

ПРОГРАММАСОЗИИ МАТЕМАТИ­КИ

ПРОГРАММАСОЗИИ МАТЕМАТИ­КИ, сохаи илми математика, ки назария ва усулхои дарёфти экстремумхои функсияхоро хангоми ичро шудани баъзе шартхо хатти ва гайрихатти меомузад. Мундаричаи «программасозии математики»-ро интихоби тартиби амалхои халли масъ­ала ташкил медихад.

barnoma-programm

Халли масъалаи программасозии математики х*-ро нуктаи оптимали (вектор) меноманд. Программасозии математики аз фаслхои зерин иборат аст:

п р о г р а ммасозии хатти, программасозии барчаста (функсияи матлуб Г(х) ва мачмуа халхои имконпазири oн G барчастаанд); программ а с о з и и дискрети (халли масъала танхо дар нуктахои димкретии мачмуи G дарёфта мешавад); программасозии квадрати (функсияи F (х) функ­сия» барчаста ва квадратист, мачмуи G бо ёрии нобаробарихои хаттиву гайрихатти муайян карда мешавад); программасозии стохасти (ин чо бар хилофи усулхои программасозии фавкуззикр ахбори программонидашаванда характери тасодуфи дорад). Хамаи масъалахо» номбурда дорои хосияти умумианд: минимуми локалии дилхох нуктаи оптимали мебошад. Барои масъалахои серэкстремали хосияти мазкур чоиз нест. Асоси назарияи программасозии хатти, барчаста ва квадратиро теоремаи Куна-Таккер ташкил медихад, ки он меъёри мавчудияти нуктаи оптималии х*-ро муайян ме­кунад. Дар асоси ин теорема усулхои гуногуни итератсиони бунёд карда шудаанд. Дар Программасозии математики усулхои мухосибаи масъалахои экстремали (масалан, методи проексиягири) мавкеи калон дорад. Хусусияти усулхои мазкур он аст, ки хангоми татбики амалии онхо аз компютерхо исти­фода бурдан мумкин аст. Масъалахои программасозии математикиро дар сохахои гуногуни хочагит халк, ки роххои кутохи хисобро такозо мекунанд, истифода мебаранд.

Программасозии математики чун фанни мустакил дар солхои 50 —70 асри 20 ташаккул ёфт. Масъалахои Программосозии математики дар халли бисёр масъалахои идоракунию планкашии просессхои истехсоли, лоихпкаши ва планкашии перспективи чун воситаи боэътимод ахамияти калон пайдо кард.

Ад.: Зуховицкий С. И., Авде­ева Л. И., Линейное и выпуклое програмирование, 2 над. М., 1967.

Т. Хаитов Х. Начмиддинов.

Дар борамон

Инчунин кобед

САРМАШК

САРМАШК (с а р х а т, хусни хат, муфрадот, мачмуи харфхои алохида, таркибхои харфии …